Jandarma Genel Komutanlığı İzin Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 09, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA genel KOMUTANLIĞI

İZİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, Jandarma genel Komutanlığı işçisinin müsaadelerinin verilme adap ve asılları, müsaade vermeye yetkili makamları ve sair konular ile görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere müsaadeli gideceklerin seçilmeleri, yollanma biçimleri, o yerdeki yaşama ve çalışmalarının ne halde takip ve Denetim edilecekleri ve ne üzere hallerde Geri çağrılacakları ile ilgili yöntem ve temelleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Jandarma genel Komutanlığı mensubu subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile müsaade vermeye yetkili makamları ve müsaadelerle ilgili süreçleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, vazife ve Yetkileri Kanununun ek 3 üncü hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amir: Takım ve kurum tarafından bağlı olunan kimse ile amir olarak yetkilendirilmiş olan öteki bireyleri,

b) Misyon: İlgili mevzuat mucibince yapılması ya da yapılmaması öngörülen konular ile amir tarafından verilen buyrukları,

c) Takım: Vazifelerin aktif bir formda yürütülebilmesi maksadıyla muhtaçlık duyulan çalışanın, rütbe, branş ve varsa alt branşına nazaran tespit edilen ölçüsünü,

ç) Karargah: Amirlerin birlik yahut kurumları sevk ve yönetimlerinde Yardımcı olan ve bir takım ile tespit edilen idari yapıyı,

d) Kıdem: Aşikâr bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren, o rütbede misyon mühletleri yahut tıpkı nasıplılar ortasında yeterlik bakımından üstünlük sırasını,

e) Kurum: Karargah ve birlik dışında kalan okul, eğitim kurumu, tatbikat ve eğitim merkezi, toplumsal tesis, dikimevi, fabrika, ikmal merkezi ve depo üzere tesis ve teşkilleri,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) İşçi: Subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Çalışanın müsaade süreçleri aşağıdaki genel asıllar dahilinde yürütülür.

a) İşçiye verilecek müsaadeler şunlardır:

1) Yıllık müsaade.

2) Mazeret müsaadeleri.

3) Sıhhi müsaadeler.

4) Yurt dışı müsaadeleri.

b) Nakil ile birliğinden ayrılan çalışanın, bulunulan Yıl içinde müsaade kullanıp kullanmadığı, kullanmış ise mühlet ve tarihleri, ayrılış/katılış dokümanlarının müsaadeyle ilgili kısımlarına yazılır ve onaylanır.

c) İşçinin kullandığı müsaadeler, merkezi işçi bilgi sisteminin müsaade kısmına işlenir ve müsaade evrakları birlik ve sayısal özlük evraklarında koruma edilir.

ç) Çalışanın her türlü müsaade süreçleri, özlük süreçlerinin yerine getirildiği makamlarca yürütülür.

d) İsimli makamlara kuşkulu, sanık, şahit, mağdur yahut eksper olarak çağrılan işçinin misyondan farklı kaldığı mühletler yasal izinlerinden mahsup edilmez. İşçi, amiri tarafından davete temel müddet ve yol müddeti göz önüne alınarak gönderilir.

e) Müsaade vermeye yetkili amirlerin yerine vekalet edenler, vekalet ettikleri takımın müsaade Eda yetkisine sahiptir.

f) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu hususu uyarınca milletlerarası düzeyde Yurt içi ve Yurt dışı spor karşılaşmaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak işçi, tertibin devamı mühletince müsaadeli sayılır.

g) Cenk ve harika hallerde 2803 sayılı Kanunun ek 3 üncü hususu uyarınca müsaade mühletleri kısaltılabilir yahut kaldırılabilir. Bu hallerde, işçi müsaadeden geriye çağrılabilir.

ğ) vazife ve hizmet gereksiniminin gerektirdiği durumlarda, minimum yıllık müsaade planlamasını onaylayan makam tarafından işçi müsaadeden geriye çağrılabilir. Çalışanın müsaadeden çağrılması, yazılı yahut kelamlı olarak yapılabilir. Her iki halde de bu durum, görevlendirme yazısı ile yazılı hale getirilir. Bu yazının bir sureti işçinin birlik ve sayısal özlük belgelerinde koruma edilir. Çalışanın müsaadeden dönüş masrafları ile tekrar müsaadeye gidiş masrafları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kararlarına nazaran kendisine ödenir.

h) Müsaadelerin başlangıç ve bitiş saati günün başlangıç saatidir. güvenlik ve asayiş durumu, ulaşım ve hava koşulları, birlik misyon ve işçi muhtaçlığı üzere istisnai durumlarda müsaade vermeye yetkili amir tarafından müsaade başlangıç ve bitiş saati farklı bir saat olarak belirlenebilir.

ı) Müsaadeden mühleti içinde dönmeyenler, müsaade konusunda gerçeğe ters beyanda bulunanlar ve mazeretsiz yahut müsaadesiz olarak müsaade Dizi çizelgelerine alışılmamış devinim edenler hakkında yasal süreç yapılır.

i) Yurt dışında izinde bulunup, yurda dönme kararı kendisine bildiri edilen işçi, 48 saat içerisinde, en kısa yoldan ve en seri Vasıta ile dönüşe geçer. Zorlayan sebeplerden Dolayı bu müddet uzatılabilir.

j) İşçi vazife yaptığı ilin dışına müsaadesiz çıkamaz. Hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi ve dini bayramlarda yahut halk Kuruluş ve kuruluşlarının idari müsaadeli sayıldığı günlerde çalışanın talebi üzerine hizmet ve misyon muhtaçlıklarını aksatmayacak halde ve hizmet bölgesinin misyon koşulları da göz önünde bulundurularak 6 ncı unsurun birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen oranlarda dikkate alınmak suretiyle Vilayet dışına müsaade verilebilir. Bu müsaadeler yasal izinlerden mahsup edilmez.

k) Çalışanın mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde yahut idari müsaadeli sayıldığı günlerde misyonlu olduğu ilin sonları içerisinde rastgele bir izine muhtaçlık duymadan gidebilecekleri yerler, mülki teşkilata tabi birlikler için Vilayet valileri, diğer birlik, karargah ve kurumlar için Ankara vilayetinde Jandarma genel Komutanlığı, diğer vilayetlerde ise taban alay ve eşiti birlik komutanı/kurum amiri tarafından belirlenir. Bu yerlerin dışına çıkmak isteyen çalışana, müsaade vermeye yetkili amiri tarafından Müsait görülmesi halinde müsaade edilebilir. Laf konusu yerlerin tespitinde halk misyonunun aksatılmaması kaydıyla; birliğin yürüttüğü faaliyetler, mevcudu ve imkanları, konuşlu olduğu yerin statüsü, coğrafik şartları, Emniyet durumu ve etrafındaki yerleşim yerleri, komşu kolluk ünitelerinin durumu, destek imkanları ve Birden gelişen durumlarda çalışanın makul müddet içerisinde vazife başında bulunması üzere konular göz önünde bulundurulur.

l) İşçi her Vakit kendisine ulaşılabilecek irtibat vasıtalarını ve adreslerini müsaade dokümanında belirtmek zorundadır.

m) Kursiyerlere, kursların devamı mühletince kurs programına nazaran belirlenen planlı tatiller dışında müsaade verilmez. Fakat, geçerli özürleri bulunanlara kurs bitiş tarihini aşmamak kaydıyla kursu veren ünite tarafından yıllık mazeret yahut mazeret müsaadesi verilebilir. Verilen her türlü müsaade çalışanın birliğine yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yıllık Müsaade, Yıllık Mazeret Müsaadesi, Yıllık Müsaade Dizi Çizelgeleri ve onay Makamları,

Yıllık Müsaade ve Yıllık Mazeret Müsaadelerinin Verilmesi ve öteki Mazeret İzinleri

Yıllık müsaade ve yıllık mazeret izinleri

MADDE 6- (1) Çalışanın yıllık müsaadeleri ve yıllık mazeret müsaadeleri aşağıdaki üzeredir:

a) İşçinin her Yıl otuz gün yıllık müsaade hakkı vardır. Bu süreye yol iç değildir. Ayrıyeten kısa periyodik mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret müsaadesi verilebilir.

b) Çalışana statü değişiklikleri dış olmak üzere birinci naspedildikleri yahut birinci kontratlarının onaylandığı tarihten tıpkı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan müddet için yıllık müsaadeleri orantılı olarak verilir. Kesirler, bir sonraki tam güne tamamlanır.

c) Yıllık müsaadelerin; işçinin talebi, birlik vazifeleri ve işçi mevcudu dikkate alınarak, yirmi ve on günlük olarak iki kerede kullandırılması temeldir. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kullanılacak yıllık müsaade müddeti en Çok yirmi gün olarak planlanır. Lakin yıllık müsaadeler, Müsait olduğu takdirde, müsaade Dizi çizelgesini onaylayan makamın yetkisinde müsaadenin tamamı bir seferde yahut birkaç kezde verilebilecek halde planlanabilir.

ç) İşçinin yıllık mazeret müsaade talebinin müsaade vermeye yetkili amiri tarafından Müsait görülmesi durumunda, yıllık müsaadesini kullanmamış olsa dahi, öncelikli olarak yıllık mazeret müsaadesi verilir.

d) On beş günlük yıllık mazeret müsaadesi bir yahut aniden Çok kezde verilebilir.

e) Müsaade verilen işçi için her seferinde, Ek-1’de örneği bulunan müsaade evrakı düzenlenir. Müsaade evrakı onaylanmadan işçi izine ayrılamaz.

f) Yıllık müsaadelerini kullanan çalışanın gidiş ve dönüşlerinde bir sefere mahsus olmak üzere, müsaadenin geçirileceği vilayet, ulaşım imkanları, intikal aracı ve fiilen yolda geçecek mühletler dikkate alınarak iki günden az olmamak kaydıyla dört güne kadar yol müsaadesi verilir. Müsaade dönüşlerinde, dokümana dayanan gecikmeler dikkate alınır.

ğ) Birebir anda müsaade kullanacak işçi sayısının, ünitenin genel mevcudunun yüzde 25’ini geçmemesi, müsaadelerin mevsimlere ve aylara nazaran dağıtılmasında eşitliğin sağlanması temeldir.

h) Müsaade Dizi çizelgelerinde olağandışı Mecbur haller ve plan dışı faaliyetler nedeniyle onaylayan makam tarafından değişiklik yapılabilir.

ı) Yıllık müsaadelerini kullanmadan rastgele bir vazifeye atanan işçinin kalan müsaadeleri yeni atandığı birlik, karargah ve Kuruluş tarafından tekrar planlanır.

i) Yıllık müsaadelerin yılı içinde kullanılması temeldir. Yıllık müsaadelerini kendi isteğiyle yılı içinde kullanmayan çalışanın yıllık müsaadeleri sonraki yıla devredilmez. Fakat hizmet, alıkonulma, esaret ve sair Mecbur nedenlerle yıllık müsaadelerini kısmen yahut büsbütün yılı içinde kullanamayanların müsaadeleri, müteakip sene içinde verilebilir. Cari Yıl ile bir evvelki Yıl dış evvelki yıllara ilişkin kullanılmayan yıllık müsaade hakları düşer. Birebir Yıl içinde kullanılabilecek yıllık müsaade müddeti hiçbir suretle Yekün altmış günü geçemez.

j) Sonraki yıla devredilecek müsaadeler için çalışanın özlük süreçlerinin yürütüldüğü ünite tarafından Ek-2’de örneği bulunan Müsaade Erteleme Evrakı düzenlenir. Ertelenmesi Müsait görülen müsaadeler, onaylayan makam tarafından planlanan tarihlerde kullandırılır.

k) Yıllık müsaadesini kullanmakta iken sıhhat raporu verilen işçi;

1) İstirahat müddeti, yıllık müsaadesinin bittiği tarihten Evvel sona ermesi halinde, yıllık müsaadesinin bitiş tarihinde,

2) İstirahat müddeti, yıllık müsaadesinin kalan kısmından daha Çok olması halinde, istirahat mühletinin bitimini müteakip,

3) İstirahat mühleti ile yıllık müsaadesinin tıpkı tarihte bitmesi halinde, bu müsaadenin bittiği tarihte,

göreve başlar. İstirahat mühleti ile yıllık müsaadenin kesişen kısmında geçen müsaade mühleti, müsaade Dizi çizelgesini onaylayan makamın Müsait göreceği bir tarihte kullandırılır.

Yıllık müsaade Dizi çizelgelerinin hazırlanması ve onaylanması

MADDE 7- (1) Hizmetin aksamaması temel alınmak suretiyle birlik, karargah ve Kuruluş amirlerince Ek-3’te örneği bulunan müsaade Dizi çizelgesi düzenlenir.

(2) Jandarma Bölge Komutanlığı ve Vilayet jandarma komutanlığı işçisinin müsaade Dizi çizelgeleri vali tarafından, ilçe jandarma komutanlığı işçisinin müsaade Dizi çizelgeleri kaymakam tarafından onaylanır.

(3) Mülki teşkilata bağlı olmayan birlik komutanlıkları/birim amirlikleri buyruğunda misyonlu işçinin müsaade Dizi çizelgeleri minimum alay ve eşidi birlik, karargah yahut Kurum amiri tarafından onaylanır.

(4) Müsaade Dizi çizelgesi, her Yıl Kasım ayı sonuna kadar onay makamında bulundurulur. İnceleme ve onayı müteakip 15 Aralık tarihine kadar çalışana bildiri edilir.

(5) Müsaade Dizi çizelgesinin onaylanmasını müteakip, dilekçe ile müsaade tarihi değişikliği talebinde bulunan çalışanın müsaade değişikliği, müsaade Dizi çizelgesini onaylayan makam tarafından yapılır.

(6) Yıllık müsaade Dizi çizelgesi onay ve/veya değiştirme yetkisi onaylayan makam tarafından devredilebilir.

(7) Yıllık müsaade Dizi çizelgeleri hazırlanırken, bu Yönetmelik kapsamında olmayan çalışanların müsaadeleri de tabi oldukları mevzuat kararları Saklı kalmak kaidesiyle birebir çizelgede gösterilir.

(8) Müsaade planlaması yapılırken, hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve ilçe jandarma ve jandarma karakol kumandanlarının yerine vekalet edecek çalışanın belirlenmesi gayesiyle ilçe jandarma kumandanı tarafından Vilayet jandarma komutanlığıyla koordine kurulur ve Müsait görüş alınır.

Yıllık müsaade ve yıllık mazeret müsaadelerinin verilmesi

MADDE 8- (1) Yıllık müsaadeler ve yıllık mazeret müsaadeleri;

a) Jandarma genel Kumandanı için İçişleri Bakanı,

b) Jandarma genel Kumandanı Yardımcıları için Jandarma genel Kumandanı,

c) Merkez ve direkt merkeze bağlı birlik kumandanları ve ünite amirleri için Jandarma genel Kumandanı yahut yetki bölümü yapacağı Jandarma genel Kumandanı Yardımcısı,

ç) Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi Lideri için Akademiden Mesul İçişleri Bakan Yardımcısı,

d) Jandarma bölge kumandanları ve Vilayet jandarma kumandanları için konuşlu bulunduğu ilin valisi,

e) İlçe jandarma kumandanları için kaymakam,

tarafından verilir.

(2) Birinci fıkra dışında kalan çalışanın yıllık müsaade Dizi çizelgeleriyle onaylanan yıllık müsaadeleri minimum bölük/ilçe jandarma kumandanı ve eşiti yahut şube müdürü tarafından verilir.

(3) Birinci fıkra dışında kalan işçinin dört güne kadar olan yıllık mazeret müsaadesi minimum tabur kumandanı, ilçe jandarma kumandanı yahut şube müdürü düzeyinde birlik komutanı/birim amiri tarafından verilir. Verilen bu müsaadeleri uzatma yetkisi taban alay ve eşiti birlik komutanı/birim amirindedir. Beş gün ve üzeri yıllık mazeret müsaadesi taban alay ve eşiti birlik komutanı/birim amiri tarafından verilir.

(4) Müsaadenin yazılı olarak verilmesi temeldir. Acil durumlarda kelamlı olarak da müsaade verilebilir. Kelamlı olarak verilen müsaadeler yirmi dört saat içinde yazılı hale dönüştürülür. Amiri ile farklı Vilayet ve ilçelerde bulunan işçinin onaylı müsaade dokümanı ilgili çalışana bağlantı vasıtaları ile iletilir.

(5) Müsaadeye ayrılacak ilçe jandarma ve karakol kumandanlarının yerine vekalet edecek işçinin belirlenmesi amacıyla müsaadeye ayrılmadan minimum bir hafta Evvel ilçe jandarma kumandanlarınca Vilayet jandarma komutanlığı ile koordine kurularak Müsait görüş alınır. Müsaadeye ayrılacak Vilayet jandarma kumandanları da müsaadeye ayrılmadan Evvel bir üst komutanlıkla koordine eder ve Müsait görüş alır.

Mazeret müsaadelerinin verilmesi

MADDE 9- (1) İşçiye 6 ncı hususta yazılı on beş günlük yıllık mazeret müsaadeleri dışında;

a) Eşinin doğum yapması, eşinin vefatı, çocuğunun mevti, kendisinin yahut eşinin ana, baba yahut kardeşinin vefatı hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin yahut çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar mazeret müsaadesi verilebilir. Bu bentte yazılı müsaadeler ertelenemez yahut devredilemez.

b) Yangın, zelzele, su baskını üzere harikulâde bir mazeret hasebiyle bir Yıl içinde otuz güne kadar mazeret müsaadesi verilebilir.

c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan işçiye her yıl, yıllık izinlerinden farklı olarak, otuz gün müsaade verilir. Bu müsaade bölünemez, Yıl geçişlerinde üst üste kullanılamaz ve diğer yıla aktarılamaz.

ç) Gerekli uzmanlık kısımlarında ve gereksinim duyulan branşlarda Yurt içinde tahsil için özlük hakları Bilinmeyen kalmak koşuluyla tahsil müddeti kadar yahut eğitim öğretim programının özelliğine nazaran ve programın safhaları dikkate alınarak gereksinim duyulan müddetlerde kısımlar halinde Jandarma genel Komutanlığınca müsaade verilebilir.

d) Bakmakla yükümlü olduğu yahut refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi yahut tedavisi uzun süren Kıymetli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sıhhat konseyi raporuyla belgelendirilmesi kaidesiyle, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar müsaade verilebilir. Gerektiğinde bu müddet bir katına kadar uzatılır. Bu müddetin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıyeten altı aya kadar aylıksız müsaade verilebilir. Bu bent kararı tıpkı şahıs ve tıpkı olaya dayalı olarak bir keze mahsus uygulanır. Aylıksız müsaadeli olarak geçirilen mühletler Mecburî hizmet mühletinden; kontratlı subay, kontratlı astsubay ve kontratlı uzman erbaşlar için kontrat mühletinden sayılmaz. Bu müsaadenin verilmesinde aşağıdaki konulara riayet edilir:

1) Refakat sebebiyle müsaade verilmesine temel teşkil edecek sıhhat konseyi raporunda, refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, Daimi ve yakın bakım gerekip gerekmediği, taban refakatçi sayısı, üç ayı geçmeyecek formda refakat müddeti ve refakatçinin kimlik bilgileri yazılır.

2) sıhhat şurası raporunda birden Çok refakatçi belirtilmemiş ise birebir bireyle ilgili olarak tıpkı devirde birden Çok personel/kamu vazifelisi refakat nedenli mazeret müsaadesi kullanamaz.

3) Tıpkı şahıs ve birebir olaya dayalı olarak verilecek refakat müsaadesinin aylıklı ve aylıksız Yekün müddeti on iki ayı geçemez.

4) Müsaade mühleti içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde işçi müsaadenin bitmesini beklemeksizin vazifeye başlar. Bu durumda yahut müsaade mühletinin bitiminde, vazifeye başlamayan işçi müsaadesiz ve özürsüz olarak misyonlarını terk etmiş sayılarak haklarında ilgili mevzuat kararlarına nazaran yasal süreç yapılır.

5) Bu bent kapsamında müsaade talebinde bulunacak olan işçi Ek-4’te bulunan dilekçeyle başvurur. Dilekçesine, daha Evvel refakat müsaadesi kullanıp kullanmadığına ait bilgileri müellif, varsa hususa ait dokümanları ekler.

6) Müsaade müddeti, her durumda raporun bitiş tarihinde sona erer.

e) 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kararlarına nazaran Özel Muhtaçlık seviyesi Fazla ileri seviyede ve üzeri ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde, hastalık raporuna dayalı olarak anne yahut babadan yalnızca biri tarafından kullanılması kaydıyla bir Yıl içinde toptan yahut kısımlar halinde on güne kadar mazeret müsaadesi verilir.

f) Çalışana, bakmakla yükümlü olduğu Özel Gereksinim seviyesi Fazla ileri seviyede ve üzeri raporu bulunan eşi, çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kardeşinin; 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği yahut 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine nazaran bir Özel eğitim kurumunda kayıtlı olması kaidesi ile Özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki gayesiyle, her engelli birey için haftada sekiz saat günlük eğitim müsaadesi verilir. 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli çocuk sahibi Ebeveyn ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu müsaade, alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Ebeveyn ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve münasebete istinaden çalışan ebeveyne bu müsaade kullandırılır. Bu mühlet, ilgili olduğu haftayı geçmeyecek halde işçinin isteğine nazaran Ek-5’te örneği bulunan dilekçeye istinaden bir seferde yahut bölünerek kullandırılır.

g) Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve birebir çatı altında yaşayan anne, baba yahut yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin; Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kararlarına nazaran yetkili hastaneden alınması kaidesi ile raporunda tam bağımlı ve yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan ibaresi olan yakınlarının bakımı niyetiyle, her engelli birey için farklı olmak üzere, günde bir saat günlük bakım müsaadesi verilir. Bu mühletin gün içerisinde kullandırılma vakti işçinin isteğine nazaran düzenlenir. Engelli çocuk sahibi Ebeveyn ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu müsaade, alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Ebeveyn ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve münasebete istinaden çalışan ebeveyne bu müsaade Ek-6’da örneği bulunan dilekçeye istinaden kullandırılır.

ğ) Her engelli birey için farklı olmak üzere bir gün içerisinde, günlük bakım müsaadesi yahut günlük eğitim izinlerinden yalnızca biri kullanılır.

h) Mazeret izinlerinde yol müsaadesi verilmez.

(2) Bu unsur kapsamında verilecek müsaadeler, dilekçe ile yapılacak müracaata istinaden;

a) 8 inci unsurun birinci fıkrasında belirtilen çalışana, anılan fıkrada belirtilen müsaade vermeye yetkili amirlerce,

b) öbür işçiye;

1) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan müsaadeler taban bölük/ilçe jandarma kumandanı ve eşidi yahut şube müdürü tarafından,

2) Birinci fıkranın (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı müsaadeler ise alay ve eşidi ünitelerin amirleri ile daha üst düzeydeki amirler tarafından,

verilir. Birinci fıkranın (d) bendi kapsamındaki müsaadeler Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığına bildirilir. İşçinin müsaade evrakı birlik ve sayısal özlük belgelerinde koruma edilir.

(3) Bu unsur kapsamında verilen mazeret müsaadeleri yıllık müsaadeye mahsup edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sıhhi İzinler

Sıhhi müsaadelerin verilmesi

MADDE 10- (1) Subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların sıhhi müsaadeleri aşağıdaki üzeredir:

a) Hizmet yapamayacak halde hastalanan işçinin hastalığı süreksiz ise yahut süreksiz olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastanelerde geçen teşhis ve tedavi müddetleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için Yekün olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi sürecine tabi tutulur. Bu gibiler hakkında raporlar sıhhat kurulunca verilir. Kontratlı Zabit ve kontratlı astsubaylar için 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Kontratlı Zabit ve Astsubaylar Hakkında Kanun, uzman erbaşlar için 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunundaki sıhhat durumları nedeniyle kontrat fesih kararları gizlidir.

b) Kanser, her türlü Üzücü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları üzere uzun periyodik bir tedaviye gereksinim gösteren hastalığa yakalananlar, sıhhat konseyleri raporlarında gösterilecek gerek üzerine, Yekün olarak ve fiilen üç yılı geçmemek koşulu ile tedavi, istirahat yahut hava değişimine tabi tutulabilirler.

c) sıhhat durumundan Dolayı “Yurdun alçak yahut alçak mutedil bölgelerinde aktif misyon yapar” yahut “Muayyen bölgelere gidemez” halinde iklim değiştirme raporları alanlar ile birlik yahut öteki vazifelerde çalışması sıhhat şurası raporu ile kayıt ve kurala bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi müsaade müddetleri dört Yıl olarak hesaplanır. Süreksiz olarak sıhhat durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve dalgıç ve kurbağa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer misyonlara verilmeleri sıhhi müsaade müddetinden sayılmaz.

ç) Sıhhi müsaade mühletini doldurmak durumuna girenler, sıhhi müsaade müddetlerini dolduracakları ayın birinci haftasında haklarında kati süreç yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir branşın hizmetinde bedenlerinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında ilgisine nazaran 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu yahut 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu kararları uygulanır. Hakkında “Jandarma genel Komutanlığında vazife Yapamaz” raporu verilen işçi, süreçleri tamamlanıncaya kadar sıhhi müsaadeli sayılır.

d) Bayan işçiye doğum yapmasından Evvel sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere Yekün on altı hafta müddet ile aylıklı müsaade verilir. Bu müsaadenin verilmesinde aşağıdaki konulara riayet edilir:

1) Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık müsaade mühletine iki hafta müddet eklenir.

2) Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sıhhat durumunun Müsait olduğu hekim raporu ile belgelenen işçi, isterse doğumdan evvelki üç haftaya kadar Amel yerinde çalışabilir. Bu durumda, işçinin isteği halinde, doğum öncesinde çalıştığı mühletler, doğum sonrası müsaade müddetinin bitim tarihinden itibaren aylıklı müsaade müddetine eklenir.

3) Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık müsaadeden kullanılamayan mühletler, doğum sonrası mühletlere eklenir.

4) Doğumda yahut doğum sonrası aylıklı müsaade mühleti içerisinde annenin vefatı halinde, isteği üzerine babaya, bu bentte Ebeveyn için öngörülmüş olan aylıklı müsaade müddeti kadar müsaade verilir.

e) Doğum yapan çalışana çocuklarını emzirmeleri için aylıklı müsaade müddetinin bitim tarihinden itibaren birinci altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt müsaadesi verilir. Süt müsaadesinin hangi saatler ortasında ve kaça bölünerek kullanılacağı işçinin tercihine bırakılır.

f) Doğum yapan işçiye, aylıklı müsaadelerinin bitiminden itibaren başlamak üzere istekleri üzerine on iki aya kadar aylıksız müsaade verilir.

g) En Çok üç yaşında bir çocuğu evlat edinen bayan işçiye, çocuğun anne ve babasının isteğinin katılaştığı tarihten yahut vesayet dairelerinin müsaade Eda tarihinden itibaren, istekleri üzerine on iki aya kadar aylıksız müsaade verilir.

ğ) Aylıksız müsaade hakkı, on altı haftalık aylıklı müsaadenin bitiş tarihinden sonraki gün başlar ve takip eden on ikinci ayın sonunda biter.

h) Aylıklı müsaadenin bitimini müteakip aylıksız müsaadeye ayrılmayan işçi talebi halinde hakkı olan on iki aylık müddet içerisinde aylıksız müsaadesinin kalan kısmını kullanabilir.

ı) Aylıksız müsaade müddetleri Mecburî hizmet müddetinden sayılmaz.

i) Aylıksız müsaade Meydan kontratlı Zabit ve kontratlı astsubayların mukavele müddetleri, kullandıkları aylıksız müsaade mühleti kadar uzatılır.

j) Doğum sebebiyle aylıksız müsaade talebinde bulunacak olan işçi Ek-7’de örneği bulunan dilekçeyle müracaat yapar.

k) misyon esnasında yahut misyon dışında, misyonlarından Dolayı bir atağa yahut kazaya uğrayan yahut bir Uğraş hastalığına yakalanan işçi bu fıkrada belirtilen mühletlere bağlı olmaksızın güzelleşinceye kadar sıhhi müsaadeli sayılır.

(2) Bu unsur kapsamında verilen aylıklı ve aylıksız müsaadeler, çalışanın dilekçe ile yapacağı müracaata istinaden, 8 inci hususun birinci fıkrasında belirtilen çalışana, anılan fıkrada belirtilen müsaade vermeye yetkili amirler, anılan fıkranın dışında kalan işçiye ise alay ve eşiti ünitelerin amirleri ile daha üst düzeydeki amirler tarafından verilir ve Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığına bildirilir. Çalışanın müsaade evrakı birlik ve sayısal özlük belgelerinde koruma edilir.

(3) Bu unsur kapsamında verilen müsaadeler rütbe bekleme mühletinden sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı İzinler

Yurt dışı müsaadelerin verilmesi

MADDE 11- (1) Subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay ve uzman jandarmaların Yurt dışı müsaadeleri aşağıdaki üzeredir:

a) İçişleri Bakanlığınca;

1) tahsil için tahsil mühleti kadar,

2) Mesleksel bilgi ve görgüsünü artırmak gayesiyle bir yıla kadar,

3) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için gerekli görülen mühlet kadar,

4) Mazeret münasebetiyle yıllık müsaadeyle Bir arada üç aya kadar,

5) Seyahat gayesiyle Yurt dışına gidecek işçiye, yıllık müsaade müddeti kadar,

yurt dışı müsaadesi verilebilir.

b) (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen müsaade tıpkı tarzlar ile uzman erbaşlara da verilebilir.

c) Yurt dışı müsaade Eda yetkisi İçişleri Bakanlığınca devredilebilir. Yetki devranı hallerinde, verilen Yurt dışı müsaadeleri yetki bölümü yapan makama bildirilir.

ç) Bu unsur kapsamında verilen müsaadelerde özlük hakları motamot verilir.

Öğrenim gayesiyle verilecek Yurt dışı izinleri

MADDE 12- (1) Subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay ve uzman jandarmalara, masrafları kendileri tarafından karşılanmak kaidesiyle, tahsil emeliyle, tahsil mühleti kadar Yurt dışı müsaadesi verilebilir. Bu müsaadenin verilebilmesi için, tahsil görülecek kurumun en az üniversite, akademi yahut bunların eşiti seviyede öğrenim/eğitim veren bir Kurum olması, alınacak öğrenim/eğitimin lisansüstü seviyede, işçinin mesleği ile ilgili bir bahis olması ve birebir vakitte Jandarma genel Komutanlığı tarafından belirlenen kollarda olması koşuldur.

(2) Bu husus yeterince müsaade verilecek çalışanda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Müracaat tarihi prestijiyle bulunduğu statüde beşinci hizmet yılını tamamlamış, on ikinci hizmet yılını tamamlamamış olmak.

b) Nakil mevzuatına nazaran sıralı hizmet bölgesinde vazife yapıyor olmamak yahut içinde bulunulan Nakil yılında sıralı hizmet bölgesine Nakil sırasında olmamak.

c) Birebir gayeyle daha Evvel Yurt dışına gitmemiş ve Yurt içinde birebir kısımda ve tıpkı düzeyde lisansüstü eğitim almamış olmak.

ç) 18 inci unsurda belirtilen diğer koşulları taşımak.

(3) Bu unsur mucibince müsaade verilecek işçi ölçüsü, her statüdeki işçi mevcudunun binde birini geçemez. Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığı tarafından kontenjan, var ve branşlar ile alt branşlar dikkate alınarak çalışana duyurulur. Tespit edilmiş ölçülere nazaran talep fazlası olduğu takdirde, tıpkı koşullara sahip olanlar ortasında tahsil gayesiyle Yurt dışına gitmemiş olan işçiye, Şayet bu durumda da Adalet bozulmaz ise, rütbe ve kıdemce üst olan işçiye öncelik verilir. Müracaat metodu, müsaade talepleri üzerine yapılacak süreçler ve müsaade verilen işçinin uyacağı temeller aşağıda belirtildiği biçimdedir:

a) İlgili işçi müsaade talebinde bulunmadan evvel, Yurt dışında katılmayı planladığı öğretim/eğitim kurumuna kuralsız kabul alarak süreksiz olarak kaydını yaptırır. Daha sonra bir dilekçe ile birinci amirine Müracaat eder. Dilekçesine;

1) Öğretim/eğitim programına katılmak istediği Kurum hakkında hazırlayacağı, Laf konusu kurumun ismi, yeri, eğitim programı, bu programda öngörülen öğretim/eğitim faaliyetleri konusundaki yeterlik seviyesi, muvaffakiyetleri ve ilgili ülkenin tıpkı alandaki öncü öğretim/eğitim kurumları ile karşılaştırmasını içeren bir raporu,

2) Öğretim/eğitim kurumundan temin ettiği süreksiz kayıt dokümanını,

3) Öğrenim/eğitim masraflarını nasıl karşılayacağını gösteren evrakları,

ekler.

b) Dilekçe ve ekleri, silsile yoluyla, Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığına gönderilir.

c) Jandarma genel Komutanlığı tarafından, müsaade dilekçesi ve ekleri, Müracaat sahibinin misyon özellikleri de dikkate alınarak, bu husustaki yazılı temeller kapsamında incelenir ve aşağıdaki süreçler yapılır:

1) Müsaade kurallarına sahip olanlara ilişkin evraklar İçişleri Bakanlığına gönderilir.

2) İçişleri Bakanlığı tarafından, talebin uygunluğunun Jandarma genel Komutanlığına bildirilmesini müteakip, talep sahibine bilgi verilir.

3) Bu unsur kapsamında talebi Müsait görülmeyenlerin müsaade müracaatları Geri çevrilir.

ç) Müsaade talepleri Müsait görülenler, öğrenim/eğitim görecekleri kuruma Kesin kayıt yaptırarak buna ait belgeyi Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığına ibraz ederler.

d) Müsaade onayını Meydan işçi, onay tarihinden itibaren bir ay içinde Yurt dışına gitmeye mecburdur.

e) Özrü olmadan belirtilen müddet içinde müsaadeli gitmeyenlerin müsaade onayları birliklerince yahut kurumlarınca iptal edilerek, keyfiyet onay makamına yazılı olarak bildirilir. Bu bent kararı uyarınca müsaade onayları iptal edilenler bir Yıl geçmeden tıpkı niyetle Yurt dışına gitmek için müsaade talep edemezler.

f) Bu unsur yeterince müsaade verilen işçinin Yurt dışındaki ikametgah ve kaydoldukları öğretim/eğitim kurumu, Jandarma genel Komutanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına bildirilir.

g) Müsaadeli işçi, müsaade talep ederken ibraz ettiği öğretim/eğitim programına katılmak ve yurda dönüşünde bu programa Müsait öğretim/eğitim gördüğüne dair diploma yahut diploma kararındaki doküman ile dönüş raporunu Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığına vermekle yükümlüdür.

ğ) Bu unsur yeterince kullanılan müsaadelerin işçinin özlük kayıtlarına işlenmesi hususu, işçinin birliği tarafından yapılır. Bu konu, Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığı tarafından takip ve Denetim edilir.

h) Müsaade süresi, Yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri ortasında geçen müddettir. İşçi eğitim/öğretim programını tamamlamasını müteakip 48 saat içerisinde, en kısa yoldan ve en seri Vasıta ile dönüşe geçer. Zorlayıcı sebeplerden Dolayı bu müddet uzatılabilir.

ı) tahsil hedefiyle verilecek Yurt dışı izinlerinde yol müsaadesi verilmez.

Mesleki bilgi ve görgünün artırılması hedefiyle verilecek Yurt dışı izinleri

MADDE 13- (1) Subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay ve uzman jandarmalara, masrafları kendileri tarafından karşılanmak kaidesiyle, mesleksel bilgi ve görgülerini artırmak gayesiyle bir yıla kadar Yurt dışı müsaadesi verilebilir.

(2) Bu husus mucibince müsaadenin verilmesi için, öğrenim/eğitim alınacak kurumun, öğrenim/eğitim alınacak mevzuda Özel ihtisas sahibi olması ve talepte bulunan işçinin bu öğrenim/eğitim sonunda edineceği bilgi ve görgünün, mesleği ile ilgili, Jandarma genel Komutanlığı için yararlı ve Yurt içi imkanlarla alınamayacak özellikte olması koşuldur.

(3) Bu unsur mucibince müsaade verilecek işçide aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Subaylar için taban kıdemli üsteğmen, astsubaylar için üstçavuş, uzman jandarmalar için üçüncü kademeli çavuş rütbesinde olmak.

b) Nakil mevzuatına nazaran sıralı hizmet bölgesinde misyon yapıyor olmamak yahut içinde bulunulan Nakil yılında sıralı hizmet bölgesine Nakil sırasında olmamak.

c) 18 inci unsurda belirtilen öteki koşulları taşımak.

(4) Mesleksel bilgi ve görgünün artırılması hedefiyle verilecek Yurt dışı izinlerinde; kontenjan, branş ve alt branşlara tahsis, talep fazlası halinde uygulanacak asıllar, Müracaat yolu, müsaade talepleri hakkında yapılacak süreçler ve müsaade verilen çalışanın uyacağı asıllar bakımından 12 nci hususun üçüncü fıkrası kararları uygulanır.

Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için verilecek Yurt dışı izinleri

MADDE 14- (1) Subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay ve uzman jandarmalara, masrafları kendileri tarafından karşılanmak kuralıyla, meslekleri ve ihtisasları istikametinden yeni gelişmeler üzerinde inceleme ve araştırmada bulunmak niyetiyle seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için gerekli görülen müddet kadar müsaade verilebilir.

(2) Bu unsur mucibince müsaade verilecek çalışanda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Müracaat tarihi prestijiyle bulunduğu statüde beşinci hizmet yılını tamamlamış olmak.

b) 18 inci hususta belirtilen öbür kuralları taşımak.

(3) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için verilecek Yurt dışı izinlerinde; kontenjan, branş ve alt branşlara tahsis, talep fazlası halinde uygulanacak temeller, Müracaat adabı ve müsaade talepleri hakkında yapılacak süreçler bakımından 12 nci unsurun üçüncü fıkrası kararları uygulanır.

(4) Müsaade verilen işçi yurda dönüşünde, katıldığı seminer, müşahede gezisi yahut ziyaret sonuçlarını kapsayan ayrıntılı bir raporu, Jandarma genel Komutanlığına ibraz etmekle yükümlüdür.

Mazeret nedeniyle verilecek Yurt dışı izinleri

MADDE 15- (1) Subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay ve uzman jandarmalara;

a) Kendisinin yahut bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, Yurt içinde Muhtemel olmayan muayene ve tedavilerinde, yetkili üniteler tarafından verilecek doküman yahut sıhhat raporuna istinaden,

b) Yurt dışında bulunan ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin hastalıkları yahut vefatları halinde yetkili üniteler tarafından verilecek dokümana istinaden,

c) Yurt dışında bulunan ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin yangın, zelzele, su baskını üzere doğal afetlere maruz kalmaları halinde, mazeretini gösterir evraka istinaden,

ç) özel hukukun gereği olarak yabancı mahkemeler yahut resmi makamlarla ilişiği halinde, mahkeme yahut resmi makamlardan gönderilecek yahut alınacak Davet yahut Davet dokümanına istinaden,

d) İştirak edilecek milletlerarası bilimsel, sportif ve kültürel münasebetler için, ilgili makamın davetiye yahut Davet dokümanına istinaden,

yıllık müsaadeyle Birlikte Yurt dışına üç aya kadar müsaade verilebilir.

(2) Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığına silsile yoluyla gönderilen dilekçe ve ekleri, Müracaat sahibinin vazife özellikleri de dikkate alınarak, Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığınca incelenir.

(3) Talebin uygunluğu, Müsait görülmemiş ise münasebeti, talep sahibine bildirilir.

(4) Çalışanın Yurt dışında bulunan anne, baba yahut kardeşlerinin hastalıkları yahut vefatları ile Yurt dışında bulunan anne, baba yahut kardeşlerinin yangın, zelzele, su baskını üzere doğal afetlere maruz kalmaları halinde, mazeretlerine istinaden Yurt dışına gitmeleri için, müsaade Dizi çizelgesinde kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaz. Mazeret Fazla acil ve evrak sunulmasına İmkan ve fırsat kalmamış ise, müsaade isteği, taban alay ve eşiti ünitelerin amiri tarafından direkt Jandarma genel Komutanlığına bildirilir. Alınacak onaylı evrak en seri Vasıta ile İstek sahibine ulaştırılır ve Uzaklık kademedeki birlik kumandanlarına bilgi verilir. Bu halde müsaadeli işçi mazeretine ilişkin dokümanları daha sonra müsaade vermeye yetkili ünitesine sunmak zorundadır.

(5) Milletlerarası bilimsel, sportif ve kültürel münasebetler nedeniyle verilecek mazeret müsaadelerine ilişkin süreçler ilgili başkanlıklar tarafından, bu unsurda belirtilen öbür mazeret müsaadeleri Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(6) Mazeret nedeniyle verilecek Yurt dışı izinlerinde yol müsaadesi verilmez.

Seyahat gayesiyle Yurt dışına gidecek işçi izinleri

MADDE 16- (1) Subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, seyahat niyeti ile müsaade Dizi cetveline tabi olarak Yurt dışına müsaadeli gidebilirler.

(2) Bu unsur mucibince verilecek müsaade, işçinin yıllık izinlerinden sayılır ve otuz günü geçemez.

(3) Müsaadeye gidecek işçiye, kullanılan ulaşım vasıtası da dikkate alınarak ayrıyeten yol müsaadesi verilebilir. Yol müsaadesi müddeti Yekün dört günü geçemez.

(4) Seyahat gayesiyle Yurt dışına gitmek isteyen işçinin müsaade onay süreçleriyle ilgili asıllar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt dışına müsaadeli olarak gitmek isteyen işçi, İşçi Bilgi Sistemi üzerinden Yurt dışı müsaade müracaatını yapar. Birliği tarafından çalışanın müracaatını gösterir çizelge, birlik komutanı/birim amirinin onayını müteakip, İşçi Bilgi Sistemi üzerinden Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığına gönderilir.

b) Hakkında devam eden soruşturması yahut yargılaması bulunan işçinin Yurt dışı çıkış yasağının olup olmadığı isimli makamlarla yapılacak koordine ile tespit edilir ve hakkında Yurt dışı çıkış yasağı bulunan çalışanın Yurt dışı müsaade talebi Müsait görülmez.

c) Yurt dışı müsaade müracaatı, minimum alay ve eşiti ünitelerin amirlerince müsaade tarihinden en az otuz gün evvel, Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığında Amade bulundurulur.

e) Yurt dışına müsaadeli gidecek çalışana, Yurt dışındaki devinim stilleri hakkında, istihbarat ve istihbarata karşı koyma konusunda, minimum alay ve eşiti ünite amirliklerince uyarıcı bilgiler verilir.

f) Seyahat niyetiyle tıpkı anda Yurt dışında müsaadeli bulunan işçi sayısı statülerine nazaran mevcutlarının yüzde birini geçemez. Jandarma genel Komutanlığı nam ve hesabına Yurt dışında eğitim/öğretim Meydan öğrenciler ve kursiyerler bu oranın dışındadır.

g) Müsaadeli gitmesine müsaade edilen çalışanın kayıtları, Jandarma genel Komutanlığı İşçi Başkanlığınca tutulur. Bu kayıtlarda; işçinin kimliği, birliği, müsaade tarihleri, gideceği yer yahut yerler ile kalacağı adresler belirtilir.

Yabancı memleketlerde görevlendirilen çalışana verilecek izinler

MADDE 17- (1) Subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan;

a) Yabancı memleketlerin emsal Kuruluş ve kuruluşlarında hizmet yapmak üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca dört yıla kadar aylıklı müsaade verilebilir. Bu biçimde görevlendirilenlerin aylıkları Jandarma genel Komutanlığı bütçesinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet mühletleri, fiili hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır.

b) Yabancı bir memlekette yahut milletlerarası kuruluşlarda vazife alacaklara İçişleri Bakanlığının onayı ile beş yıla kadar aylıksız müsaade verilebilir.

c) Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Üye olduğu yahut imzaladığı mutabakatlarla taraf bulunduğu öteki memleketler arası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla vazife Meydan yahut barış gücünde görevlendirilenlere 2803 sayılı Kanunun ek 3 üncü unsuru uyarınca beş yıla kadar aylıklı müsaade verilebilir. Bu çalışana, görevlendirilen Örgüt tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıyeten, tıpkı karar ile tespit edilecek meblağda aylık ek fiyat de verilebilir. Bu formda yabancı memleket yahut memleketler arası kuruluşlarda vazifede geçen müddetler hizmetten sayılır ve emeklilik hakları ile 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan hakları, 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı kanun ve 205 sayılı kanun kararlarına uyulmak kaydı ile Bilinmeyen tutulur.

(2) Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere yahut Daimi vazifeyle Yurt dışına gönderilen işçi kanunlarına tabi halk çalışanının; subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak vazife yapan eşlerine, hizmet safahatları müddetince her keresinde bir yıldan az olmamak üzere en Fazla dört yıla kadar aylıksız müsaade verilebilir.

Ortak şartlar

MADDE 18- (1) Mesleksel bilgi ve görgünün artırılması, tahsil, seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için verilecek Yurt dışı müsaadeleri ile yabancı memleketlerde görevlendirilen işçide ilgili unsurlarda belirtilenlere ek olarak aşağıdaki kaideler aranır:

a) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde 93’ü ve üzerinde olmak.

b) Müsaadeli gidilecek yabancı ülkenin lisanından yahut öğretim/eğitimin uygulanacağı lisandan; nihayet iki Yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan yabancı lisan imtihanı (YDS/E-YDS) yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş memleketler arası yabancı lisan imtihanlarından Çehre tam puan üzerinden en az seksen beş not almış olmak.

c) Yurda dönüşte, görülen öğretim/eğitimle ilgili misyonlara atanabilecek durumda olmak.

ç) Terör örgütlerine yahut ulusal Emniyet Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere iltisağı yahut irtibatı olmamak.

d) Müsaade için Müracaat ettiği tarihte, hakkında meslekten yahut memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren cürümlerden Dolayı isimli ve/veya idari soruşturma yapılmıyor olmak.

e) Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış yahut 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile;

1) 2803 sayılı Kanunun 15 inci unsurunun ikinci fıkrasında belirtilen cürümler ile 5237 sayılı Kanunda belirtilen; cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar, genel ahlaka karşı cürümler, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı cürümler ve kamunun sıhhatine karşı kabahatlerden mahküm olmamak.

2) Firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, Başkaldırı hataları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci unsurunda belirtilen hatalardan mahküm olmamak.

3) Taksirli hatalar dış olmak üzere, bu bentte belirtilen cürümlerin dışındaki hatalardan, Yekün 21 gün ve daha Çok mahpus, oda mahpusu yahut hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahküm yahut cezalandırılmamış olmak.

f) 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı genel Kolluk Disiplin Kararları Hakkında kanun Kararında Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair kanun kapsamında, müracaat tarihinden itibaren geriye gerçek nihayet beş Yıl içinde, toplamda on iki ay yahut daha Çok durdurma cezası almamış olmak.

g) Daha evvelki Yurt dışı misyon yahut müsaadeleri sırasındaki tavır ve davranışlarından dolayı, yetkili makamlarca hakkında Olumsuz evrak düzenlenmemiş olmak.

Özellikli ülkelere izin

MADDE 19- (1) Belirsizlik ve hassasiyet gösteren, karışıklık ve çatışma içerisinde bulunan ve gidilmesinde sakınca görülen ülkelere gitmek isteyenlerin durumuna, İçişleri Bakanlığı karar verir.

Yurt dışında riayet edilecek hususlar

MADDE 20- (1) Müsaadeli olarak Yurt dışında bulunan subay, kontratlı subay, astsubay, kontratlı astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar;

a) Milletimizin ve Jandarma genel Komutanlığının birer temsilcisi olarak gerek resmi gerekse Özel hayatlarını Türk Jandarmasına yaraşır bir halde düzenlemek zorundadır.

b) Yurt dışındaki Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıyı Emniyet Komutanlığı ile yabancı askeri ve kolluk işçisine karşı hal ve hareketlerinde mesleksel vakar ve ananeyi koruma eder.

c) Yabancılarla temasta daha titiz ve dikkatli davranır, resmi ve Özel hayatlarında rastgele bir Olumsuz olaya sebebiyet vermemek için İtina gösterir.

ç) Mevzuat ve mali imkanlarına nazaran Müsait bir meskende ve mesleksel gurura Müsait bir biçimde yaşamak zorundadır.

d) Mecbur olmadıkça üniforma giyemez.

e) Seyahat amacıyla Yurt dışına giden işçi şahsi, zati ve miri silahını götüremez.

(2) Yurt dışına müsaadeli gidecek işçiye bağlı bulunduğu birlik, karargah ve Kurum amirlikleri ve komutanlıkları tarafından, Yurt dışındaki devinim usulleri hakkında, istihbarata karşı koyma ve esirgeyici Emniyet tedbirleri mevzularında uyarıcı bilgiler verilir.

(3) Müsaadeli olarak Yurt dışında bulunan işçi, Jandarma genel Komutanlığınca belirlenen istihbarata karşı koyma ve hami Emniyet asıllarına uyar.

Yurt dışına giden çalışanın sorumlulukları

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kararları doğrultusunda, seyahat amacıyla Yurt dışına giden işçi dış olmak üzere öteki bütün işçi, gittikleri ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti elçiliğine yahut temsilciliklerine kelamlı yahut yazılı her türlü irtibat kanalıyla; geliş tarihini ve amacını, kalacağı yer yahut yerleri, müsaade müddetini ve dönüş tarihini bildirmekle yükümlüdür.

Geri çağırma

MADDE 22- (1) Müsaadeli olarak Yurt dışına gönderilen çalışandan, aşağıda sayılanlar derhal yurda çağrılırlar. Geri çağırma yetkisi onay veren makama aittir. Fiilleri kabahat teşkil edenler hakkında ayrıyeten yasal kovuşturma yapılır ve bunlara bir daha Yurt dışı müsaadesi verilmez.

a) Vatandaşlık ve memurluk Gurur ve haysiyetini zedeleyecek hareketlerde bulunanlar.

b) Gittiği birlik, Okul ve kurumda sebepsiz yere devamsızlığı yahut başarısızlığı tespit edilenler.

c) Bulunduğu ülkenin ceza mevzuatına nazaran, mahiyeti hata teşkil eden ve Nakit cezasına çevrilmiş/ertelenmiş olsa dahi, mahpus cezası gerektiren harekette bulunduğu tespit edilenler.

ç) Müsaadenin amacına karşıt devinim edenler.

d) Gerçeğe ters beyanda bulunarak amirlerini ve müsaade sürecini yapan makamları aldatanlar.

e) Kendisinin yahut ailesinin Yurt içinde yahut Yurt dışındaki iaşesini ve geçimini temin edemeyenler.

(2) Birinci fıkranın tatbikini gerektiren hallerden rastgele bir suretle haberdar olan işçi, resmi Kurum yahut Yurt dışı temsilcilikleri, bilgi edindikleri hususu en kısa vakitte Jandarma genel Komutanlığına bildirir.

(3) misyon ve hizmet muhtaçlığının gerektirdiği durumlarda, onay vermeye yetkili makam tarafından Geri çağrılan çalışanın müsaadeden dönüş masrafları ile tekrar müsaadeye gidiş masrafları 6245 sayılı kanun kararlarına nazaran ödenir.

Yurt dışındaki çalışanın yıllık izinleri

MADDE 23- (1) tahsil ile mesleksel bilgi ve görgünün artırılması gayeli Yurt dışına gönderilen işçi, yıllık müsaadelerini, İçişleri Bakanlığından yahut yetki periyodu halinde yetki verilen makamdan onay almak suretiyle Türkiye’de yahut bulunduğu ülkenin haricindeki Öbür bir ülkede geçirebilir. Fakat, müsaadelerin eğitim-öğretim yılının tatil periyotlarında kullanılması temeldir.

(2) Yabancı memleketlerde Daimi yahut süreksiz vazifeyle bulunan işçi, yıllık planlı müsaadelerini, İçişleri Bakanlığından yahut yetki devranı halinde yetki verilen makamdan onay almak suretiyle bulunduğu ülkenin haricindeki Öbür bir ülkede geçirebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve nihayet Hükümler

Yönerge

MADDE 24- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında muhtaçlık duyulan konular, Jandarma genel Komutanlığınca çıkarılan yönerge ile düzenlenebilir.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik kararlarını İçişleri Bakanı yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir