KHK veya Komisyon kararı ile ihraç edilenler ne zaman dava açabilir?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Şub 06, 2023 Yorum Yok

İlk derece mahkemeleri 60 günlük genel dava açma müddeti içinde dava açılmadığı münasebeti ile davaları reddetmiştir.

Danıştay Dairesi: Bildiride dava açma mühleti gösterilmemişse dava açma müddeti başlamaz

Devletin, süreçlerinde, bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve müddetlerini belirtmek zorunda olduğunu düzenleyen Anayasa’nın 40. unsurunun 2. fıkrasının başka bir yasal düzenlemenin varlığını gerektirmeyen, direkt uygulanabilir nitelikte bir düzenleme olduğu, bu nedenle yasama, yürütme ve yargı organlarının, yönetim makamlarının ve öbür halk Kurum ve kuruluşlarının, süreçlerinde, bu süreçlere karşı başvurulacak idari mercileri ve kanun yolları ile müddetlerini belirtmesinin Mecbur olduğu,

Öte yandan, Anayasa’nın 125. unsurunda, idari süreçlere karşı açılacak davalarda müddetin, yazılı bildirim tarihinden başlayacağının belirtildiği, Laf konusu düzenlemenin Anayasa’nın 40. hususunun 2. fıkrasındaki düzenleme ile Birlikte değerlendirildiğinde bireylere bildirilen idari süreçlerde, bu süreçlere karşı kanun yollarına müracaat müddeti ve müracaat yerinin gösterilmesi gerektiği, dava açma müddetini başlatacak olan bildirimin, müracaat mercii ve müddetini de gösteren yazılı bildirim olduğu, bunun dışındaki yazılı bildirimlerin, Anayasa’nın 40. unsurunun 2. fıkrasının amir kararına Müsait olmadığından, dava açma mühletinin işlemeye başlamayacağı,

Özetle, Anayasa’nın 40. unsurunun 2. fıkrası uyarınca, müracaat mercii ve mühleti bildirilmeyen süreçlerin ilgilisine bildirisi dava açma mühletini başlatmayacağından dava açma müddetinin geçmesinden sonra açılan bu Cin davaların müddet aşımı istikametinden reddedilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

İDDK: genel dava açma müddeti herkes tarafından bilinir

İdarenin Anayasa’dan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmesi temel olmakla birlikte, belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi, idari süreçlere karşı açılan davalarda dava açma müddetinin işletilmeyip, ihmal edilmesi sonucunu da doğurmamalıdır. Anayasa’nın 125. unsurunda idari süreçlere karşı açılacak davalarda müddetin yazılı bildirim tarihinden başlayacağının bildirilmesi karşısında, tarzına Müsait bildirim olunan yahut Tüm ögeleriyle ilgililer tarafından öğrenilen idari süreçler üzerine, 2577 sayılı Kanun’da açıkça belirtilen ve ilgililerce de bilindiğinin kabulü gereken genel dava açma müddetlerinin işletilmesi mecburidir.

Dava evrakın incelenmesinden, halk misyonundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait dava konusu sürecin davacıya 09/09/2016 tarihinde bildirim edildiği, bu sürecin kaldırılması istemiyle bildiriden itibaren 60 gün içerisinde yönetime başvurması yahut iptal istemiyle dava açması gerekirken bu müddetler geçtikten Fazla sonra 18/08/2020 tarihinde temyizen bakılan davanın açıldığı anlaşılmakta olup, yoluna Müsait bildirim olunan idari süreç üzerine 2577 sayılı Kanun’da açıkça belirtilen ve ilgililerce de bilindiğinin kabulü gereken genel dava açma müddeti olan 60 günlük dava açma müddeti geçirildikten sonra açılan bu davanın müddet aşımı nedeniyle temelinin incelenme imkanı bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2022/961
Karar No: 2022/1991

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ: Av. .

KARŞI taraf (DAVALI) : . Bakanlığı – ANKARA

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge idare Mahkemesi… İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Van ili, Erciş ilçesinde, 108. Topçu Alay Komutanlığı buyruğunda Top.Uzm.Çvş. olarak vazife yapan davacının 7145 sayılı Kanun’un 26. unsuruyla 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye eklenen Süreksiz 35/B hususu uyarınca halk misyonundan çıkarılmasına ait ulusal Savunma Bakanlığının . tarih ve . sayılı sürecinin ve 667 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 4.maddesinin 2. ve 3. fıkraları uyarınca hakkında uygulanan ek önlemlerin iptali ile süreç sebebiyle uğranıldığı öne sürülen zararlarına karşılık 100.000,00-TL maddi, 500.000,00-TL manevi tazminatın yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; uyuşmazlıkta her ne kadar davacı tarafından dava konusu sürecin tarafına bildiri edilmediği tez edilmekte ise de, Mahkemelerinin 09/09/2020 tarihli Aralık kararına davalı yönetim tarafından sunulan 09/10/2020 kayıt tarihli yanıtı yazma ve eklerinin incelenmesinden; davacının halk vazifesinden çıkarılmasına ait dava konusu . tarih ve . sayılı sürecin davacıya 09/09/2016 tarihinde bildirim edildiği görülmüş olup tebliğ-tebellüğ evrakındaki imzası ile dava dilekçesindeki imzasının tıpkı olduğunun anlaşıldığı; bakılan davanın ise Bursa idare ve Vergi Mahkemeleri ön ofisi üzerinden 18/08/2020 kayıt tarihli dilekçe ile açıldığı,

Bu durumda, dava konusu sürecin davacıya 09/09/2016 tarihinde bildiri edilmesine karşın, altmış günlük dava açma müddeti geçirildikten Fazla sonra 18/08/2020 kayıt tarihli dilekçe ile açılan davada müddet aşımı bulunduğundan, davanın temelinin incelenmesine İmkan bulunmadığı gerekçesiyle davanın mühlet aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; istinaf müracaatına mevzu idare Mahkemesi kararının hukuka ve tarza Müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen tezlerin Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 45. unsurunun 3. fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 04/10/2021 tarih ve E:2021/7673, K:2021/2903 sayılı kararıyla;

Devletin, süreçlerinde, bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve müddetlerini belirtmek zorunda olduğunu düzenleyen Anayasa’nın 40. unsurunun 2. fıkrasının farklı bir yasal düzenlemenin varlığını gerektirmeyen, direkt uygulanabilir nitelikte bir düzenleme olduğu, bu nedenle yasama, yürütme ve yargı organlarının, yönetim makamlarının ve öbür halk Kurum ve kuruluşlarının, süreçlerinde, bu süreçlere karşı başvurulacak idari mercileri ve kanun yolları ile müddetlerini belirtmesinin Mecbur olduğu,

Öte yandan, Anayasa’nın 125. unsurunda, idari süreçlere karşı açılacak davalarda mühletin, yazılı bildirim tarihinden başlayacağının belirtildiği, Laf konusu düzenlemenin Anayasa’nın 40. unsurunun 2. fıkrasındaki düzenleme ile Birlikte değerlendirildiğinde bireylere bildirilen idari süreçlerde, bu süreçlere karşı kanun yollarına müracaat müddeti ve müracaat yerinin gösterilmesi gerektiği, dava açma müddetini başlatacak olan bildirimin, müracaat mercii ve mühletini de gösteren yazılı bildirim olduğu, bunun dışındaki yazılı bildirimlerin, Anayasa’nın 40. hususunun 2. fıkrasının amir kararına Müsait olmadığından, dava açma mühletinin işlemeye başlamayacağı,

Özetle, Anayasa’nın 40. unsurunun 2. fıkrası uyarınca, müracaat mercii ve mühleti bildirilmeyen süreçlerin ilgilisine bildirimi dava açma mühletini başlatmayacağından dava açma mühletinin geçmesinden sonra açılan bu Cin davaların mühlet aşımı tarafından reddedilmemesi gerektiği,

Söz konusu değerlendirmeler ışığında dava konusu uyuşmazlık incelendiğinde; davacının 7145 sayılı Kanun’un 26. hususuyla 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye eklenen Süreksiz 35. husus uyarınca halk vazifesinden çıkarılmasına ait ulusal Savunma Bakanlığının . tarih ve . sayılı sürecinin, 09/09/2016 tarihli bildirim ve tebellüğ evrakıyla anılan tarih prestijiyle davacıya bildirim edildiği Aleni olmakla birlikte, Laf konusu süreçte Anayasa’nın 40. unsurunun 2. fıkrasındaki düzenlemeye muhalif olarak, davacının hangi kanun yolları ve mercilere başvurabileceğinin ve dava açma müddetinin belirtilmediği dikkate alındığında, yönetimin gerçek bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve hak arama özgürlüğünü ihlal ettiği anlaşıldığından, davanın müddetinde açıldığının kabul edilmesi gerektiği,

Bu prestijle, davanın müddet aşımı nedeniyle reddi istikametindeki idare Mahkemesi kararına yönelik istinaf müracaatının reddine ait temyize mevzu kararda türel isabet bulunmadığı gerekçesiyle . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

. Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; istinaf müracaatının reddi yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davacı tarafından, Devletin süreçlerinde, bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve müddetlerini belirtmek zorunda olduğunu öngören Anayasa’nın 40. hususunun 2. fıkrasının ısrar kararında gereğince değerlendirilip, tartışılmadığı; Anayasa’nın emredici kuralından neden uzaklaşıldığı ve hukuk devleti olmanın minimum gereklerinden olan yönetimin bilgilendirme yükümlülüğünün ne formda sağlandığı gerekçelendirilmeyen temyize husus ısrar kararının hukuka ters olduğu, gerekçeli karar hakkı ile mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı yönetim tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .’UN NİYETİ:

Devletin süreçlerinde, bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve müddetlerini belirtmek zorunda olduğunu öngören Anayasa’nın 40. hususunun 2. fıkrasından kaynaklanan yükümlülüğünü yönetimin yerine getirmesi temel olmakla birlikte, belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi, idari süreçlere karşı açılan davalarda dava açma mühletinin işletilmeyip, ihmal edilmesi sonucunu da doğurmamalıdır. Anayasa’nın 125. unsurunda idari süreçlere karşı açılacak davalarda mühletin yazılı bildirim tarihinden başlayacağının bildirilmesi karşısında, yöntemine Müsait bildiri olunan yahut Tüm ögeleriyle ilgililer tarafından öğrenilen idari süreçler üzerine, 2577 sayılı Kanun’da açıkça belirtilen ve ilgililerce de bilindiğinin kabulü gereken genel dava açma müddetlerinin işletilmesi Mecbur olduğundan, davacının temyiz isteminin reddi ile . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Van ili, Erciş ilçesinde, 108. Topçu Alay Komutanlığı buyruğunda Topçu Uzman Çavuş olarak misyon yapan davacının 7145 sayılı Kanun’un 26. unsuruyla 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye eklenen Süreksiz 35/B unsuru uyarınca ulusal Savunma Bakanlığının . tarih ve . sayılı süreci ile halk vazifesinden çıkarılmasına karar verilmiş, bu süreç davacıya 09/09/2016 tarihinde bildirim edilmiştir.

Anılan sürecin iptali istemiyle 18/08/2020 tarihinde temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Anayasa’nın 125/3. hususunda; “İdari süreçlere karşı açılacak davalarda müddet, yazılı bildirim tarihinden başlar.”

kuralına yer verilmiş olup, 40/2. hususunda yer alan, “Devlet, süreçlerinde ilgili şahısların hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve müddetlerini belirtmek zorundadır.” kararı ile de yasama, yürütme ve yargı organlarına yapılacak süreçlerde ve verilen kararlarda başvurulacak kanun yolları ile ilgili mercii ve müracaat mühletini gösterme yükümlülüğü getirilmiştir.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 7. hususunda; dava açma müddetinin, Özel kanunlarında farklı mühlet gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve yönetim mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu, bu mühletlerin idari uyuşmazlıklarda, yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı karara bağlanmıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Daire kararında da belirtildiği üzere, idari süreçlere karşı müracaat yollarının detaylı düzenlemelerde yer alması, müracaat mühletinin kısa olması yahut olağan müracaat yollarına istisna getirilebilmesi nedeniyle, süreçlere karşı hangi idari üniteye, hangi müddette başvurulacağının yönetimlerce süreçte belirtilmesi hukuk güvenliği prensibinin gereğidir. Anayasa’nın 40. hususu kararı ile de bireylerin yargı ya da idari makamlar önünde haklarını arayabilmelerine kolaylık ve İmkan sağlanması amaçlanmış; yönetime süreçlerinde, ilgililerin kaç gün içinde, hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

İdarenin Anayasa’dan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmesi temel olmakla birlikte, belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi, idari süreçlere karşı açılan davalarda dava açma müddetinin işletilmeyip, ihmal edilmesi sonucunu da doğurmamalıdır. Anayasa’nın 125. hususunda idari süreçlere karşı açılacak davalarda müddetin yazılı bildirim tarihinden başlayacağının bildirilmesi karşısında, yöntemine Müsait bildiri olunan yahut Tüm ögeleriyle ilgililer tarafından öğrenilen idari süreçler üzerine, 2577 sayılı Kanun’da açıkça belirtilen ve ilgililerce de bilindiğinin kabulü gereken genel dava açma müddetlerinin işletilmesi mecburidir.

Dava belgenin incelenmesinden, halk misyonundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait dava konusu sürecin davacıya 09/09/2016 tarihinde bildiri edildiği, bu sürecin kaldırılması istemiyle bildiriden itibaren 60 gün içerisinde yönetime başvurması yahut iptal istemiyle dava açması gerekirken bu mühletler geçtikten Fazla sonra 18/08/2020 tarihinde temyizen bakılan davanın açıldığı anlaşılmakta olup, yordamına Müsait bildirim olunan idari süreç üzerine 2577 sayılı Kanun’da açıkça belirtilen ve ilgililerce de bilindiğinin kabulü gereken genel dava açma mühleti olan 60 günlük dava açma mühleti geçirildikten sonra açılan bu davanın müddet aşımı nedeniyle temelinin incelenme imkanı bulunmamaktadır.

Bu prestijle, . Bölge idare Mahkemesi… İdari Dava Dairesi ısrar kararında sonucu prestijiyle hukuka karşıtlık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle müddet aşımı nedeniyle reddine ait . idare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki . Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin temyize bahis . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının üstte belirtilen münasebet ile ONANMASINA,

3.Adli yardım kararından Dolayı ertelenmiş olan temyiz evresine ait yargılama masraflarının, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 339. hususunun 1. fıkrası uyarınca davacıdan tahsili için Mahkemesince müzekkere yazılmasına,

4. Bu onama kararının taraflara bildirisini ve bir örneğinin de . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen belgenin … idare Mahkemesine gönderilmesine, 02/06/2022 tarihinde Kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2022/1459
Karar No: 2022/1992

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ: Av. .

KARŞI taraf (DAVALI) : . Bakanlığı – ANKARA
VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU : . Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: ulusal Savunma Bakanlığı 14. Mekanize Tugay Komutanlığında uzman çavuş olarak misyon yapan davacının, 667 sayılı kanun Kararında Kararname uyarınca halk vazifesinden çıkarılmasına ait ulusal Savunma Bakanlığının. tarih ve . sayılı sürecinin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: . idare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; Mahkemelerince yapılan 01/07/2019 tarihli Ara karara cevaben gelen bilgi evraklardan dava konusu sürecin 20/09/2016 tarihinde şahsen davacıya bildiri edildiği görüldüğünden, davacı tarafından sürecin kendisine bildirim edildiği 20/09/2016 tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekirken bildiri tarihinden itibaren yaklaşık 3 Yıl geçtikten sonra açılan davanın müddetinde olmadığı Sonuç ve kanaatine varıldığı, öte yandan davacı tarafından misyona iadesi istemiyle yönetime yeni bir müracaat yapılarak, müracaat sonucunda tesis edilen sürece karşı yasal mühleti içerisinde dava açılabileceğinin Aleni olduğu gerekçesiyle davanın mühlet aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti : . Bölge idare Mahkemesi… İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; istinaf müracaatına husus idare Mahkemesi kararının hukuka ve yönteme Müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen tezlerin Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 45. hususunun 3. fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.
Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 28/09/2021 tarih ve E:2021/588, K:2021/2747 sayılı kararıyla;

Devletin, süreçlerinde, bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve müddetlerini belirtmek zorunda olduğunu düzenleyen Anayasa’nın 40. hususunun 2. fıkrasının başka bir yasal düzenlemenin varlığını gerektirmeyen, direkt uygulanabilir nitelikte bir düzenleme olduğu, bu nedenle yasama, yürütme ve yargı organlarının, yönetim makamlarının ve diğer halk Kuruluş ve kuruluşlarının, süreçlerinde, bu süreçlere karşı başvurulacak idari mercileri ve kanun yolları ile müddetlerini belirtmesinin Mecbur olduğu,

Öte yandan, Anayasa’nın 125. hususunda, idari süreçlere karşı açılacak davalarda müddetin, yazılı bildirim tarihinden başlayacağının belirtildiği, Laf konusu düzenlemenin Anayasa’nın 40. hususunun 2. fıkrasındaki düzenleme ile Birlikte değerlendirildiğinde bireylere bildirilen idari süreçlerde, bu süreçlere karşı kanun yollarına müracaat mühleti ve müracaat yerinin gösterilmesi gerektiği, dava açma mühletini başlatacak olan bildirimin, müracaat mercii ve mühletini de gösteren yazılı bildirim olduğu, bunun dışındaki yazılı bildirimlerin, Anayasa’nın 40. hususunun 2. fıkrasının amir kararına Müsait olmadığından, dava açma müddetinin işlemeye başlamayacağı,

Özetle, Anayasa’nın 40. hususunun 2. fıkrası uyarınca, müracaat mercii ve müddeti bildirilmeyen süreçlerin ilgilisine bildirisi dava açma müddetini başlatmayacağından dava açma mühletinin geçmesinden sonra açılan bu Cin davaların mühlet aşımı istikametinden reddedilmemesi gerektiği,

Söz konusu değerlendirmeler ışığında dava konusu uyuşmazlık incelendiğinde; davacının 667 sayılı kanun Kararında Kararname uyarınca halk misyonundan çıkarılmasına ait ulusal Savunma Bakanlığının 29/08/2016 tarihli sürecinin, 20/09/2016 tarihinde davacıya yordama Müsait olarak bildiri edildiği kabul edilse dahi, Laf konusu süreçte Anayasa’nın 40. hususunun 2. fıkrasındaki düzenlemeye ters olarak, davacının hangi kanun yolları ve mercilere başvurabileceğinin ve dava açma mühletinin belirtilmediği dikkate alındığında, yönetimin yanlışsız bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve hak arama özgürlüğünü ihlal ettiği anlaşıldığından, davanın müddetinde açıldığının kabul edilmesi gerektiği,

Bu prestijle, davanın mühlet aşımı nedeniyle reddi tarafındaki idare Mahkemesi kararına yönelik istinaf müracaatının reddine ait temyize mevzu kararda hukuksal isabet bulunmadığı gerekçesiyle . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.
Bölge idare Mahkemesi ısrar kararının özeti: . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla, istinaf müracaatının reddi yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davacı tarafından, KHK ile meslekten ihracına ait sürece karşı açılan davada Evvel yetkisizlik sonra karar verilmesine yer olmadığı kararı verildiği, dava konusu sürecin iptali istemiyle açılan davada dilekçe ret kararı üzerine müddetinde yenileme dilekçesi verilmesine Karşın davanın mühlet aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinin hukuka muhalif olduğu, açılan davalar ile zamanaşımı mühletinin kesildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, ısrar kararının hukuka ve tarza Müsait bulunduğu, davacı tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebeplerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı, istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .’UN NİYETİ:

Devletin süreçlerinde, bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve müddetlerini belirtmek zorunda olduğunu öngören Anayasa’nın 40. hususunun 2. fıkrasından kaynaklanan yükümlülüğünü yönetimin yerine getirmesi temel olmakla birlikte, belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi, idari süreçlere karşı açılan davalarda dava açma müddetinin işletilmeyip, ihmal edilmesi sonucunu da doğurmamalıdır. Anayasa’nın 125. unsurunda idari süreçlere karşı açılacak davalarda mühletin yazılı bildirim tarihinden başlayacağının bildirilmesi karşısında, yöntemine Müsait bildiri olunan yahut Tüm ögeleriyle ilgililer tarafından öğrenilen idari süreçler üzerine, 2577 sayılı Kanun’da açıkça belirtilen ve ilgililerce de bilindiğinin kabulü gereken genel dava açma müddetlerinin işletilmesi Mecbur olduğundan, davacının temyiz isteminin reddi ile Erzurum Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Milli Savunma Bakanlığı 14. Mekanize Tugay Komutanlığında uzman çavuş olarak misyon yapan davacının 667 sayılı kanun Kararında Kararname uyarınca uyarınca ulusal Savunma Bakanlığının . tarih ve . sayılı süreci ile halk misyonundan çıkarılmasına karar verilmiş, bu süreç davacıya 20/09/2016 tarihinde bildirim edilmiştir.
Anılan sürecin iptali istemiyle açılan davada verilen dilekçe ret kararı üzerine 17/06/2019 tarihinde temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Anayasa’nın 125/3. hususunda; “İdari süreçlere karşı açılacak davalarda müddet, yazılı bildirim tarihinden başlar.”

kuralına yer verilmiş olup, 40/2. unsurunda yer alan, “Devlet, süreçlerinde ilgili bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve müddetlerini belirtmek zorundadır.” kararı ile de yasama, yürütme ve yargı organlarına yapılacak süreçlerde ve verilen kararlarda başvurulacak kanun yolları ile ilgili mercii ve müracaat müddetini gösterme yükümlülüğü getirilmiştir.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 7. hususunda; dava açma müddetinin, Özel kanunlarında farklı müddet gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve yönetim mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu, bu müddetlerin idari uyuşmazlıklarda, yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı karara bağlanmıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Daire kararında da belirtildiği üzere, idari süreçlere karşı müracaat yollarının detaylı düzenlemelerde yer alması, müracaat müddetinin kısa olması yahut olağan müracaat yollarına istisna getirilebilmesi nedeniyle, süreçlere karşı hangi idari üniteye, hangi müddette başvurulacağının yönetimlerce süreçte belirtilmesi hukuk güvenliği prensibinin gereğidir. Anayasa’nın 40. hususu kararı ile de bireylerin yargı ya da idari makamlar önünde haklarını arayabilmelerine kolaylık ve İmkan sağlanması amaçlanmış; yönetime süreçlerinde, ilgililerin kaç gün içinde, hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

İdarenin Anayasa’dan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmesi temel olmakla birlikte, belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi, idari süreçlere karşı açılan davalarda dava açma müddetinin işletilmeyip, ihmal edilmesi sonucunu da doğurmamalıdır. Anayasa’nın 125. unsurunda idari süreçlere karşı açılacak davalarda müddetin yazılı bildirim tarihinden başlayacağının bildirilmesi karşısında, adabına Müsait bildiri olunan yahut Tüm ögeleriyle ilgililer tarafından öğrenilen idari süreçler üzerine, 2577 sayılı Kanun’da açıkça belirtilen ve ilgililerce de bilindiğinin kabulü gereken genel dava açma müddetlerinin işletilmesi zaruridir.

Dava belgenin incelenmesinden, halk vazifesinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait dava konusu sürecin davacıya 20/09/2016 tarihinde bildirim edildiği, bu sürecin kaldırılması istemiyle bildiriden itibaren 60 gün içerisinde yönetime başvurması yahut iptal istemiyle dava açması gerekirken bildirim tarihinden itibaren yaklaşık 3 Yıl geçtikten sonra davanın açıldığı anlaşılmakta olup, yöntemine Müsait bildirim olunan idari süreç üzerine 2577 sayılı Kanun’da açıkça belirtilen ve ilgililerce de bilindiğinin kabulü gereken genel dava açma müddeti olan 60 günlük dava açma mühleti geçirildikten sonra açılan bu davanın müddet aşımı nedeniyle temelinin incelenme imkanı bulunmamaktadır.
Bu prestijle, . Bölge idare Mahkemesi… İdari Dava Dairesi ısrar kararında sonucu prestijiyle hukuka karşıtlık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle müddet aşımı nedeniyle reddine ait … idare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize bahis . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının üstte belirtilen münasebet ile ONANMASINA,

3.Bu onama kararının taraflara bildirisini ve bir örneğinin de . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen evrakın … idare Mahkemesine gönderilmesine, 02/06/2022 tarihinde Kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir