Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 08, 2023 Yorum Yok

KANUN

POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU İLE BİRTAKIM KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7422 Kabul Tarihi: 23/11/2022

MADDE 1- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa 74 üncü unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Güvenlik korucularına verilecek disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak Fiil ve haller

MADDE 74/A- a) Uyarma: Emniyet korucularına misyonlarında ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazma ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren Fiil ve haller şunlardır:

1) Verilen Buyruk ve vazifelerin tam ve vaktinde yapılmasında, vazife mahallinde belirlenen yol ve temellerin yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek ve sistemsiz davranmak,

2) Özürsüz yahut müsaadesiz olarak misyona geç gelmek yahut vazifesi erken terk etmek,

3) Kurumunca belirlenen tasarruf önlemlerine riayet etmemek,

4) Adapsız Müracaat yahut şikayette bulunmak,

5) Emniyet koruculuğu vakarına yakışmayan tavır ve davranışta bulunmak,

6) Vazifesine karşı kayıtsızlık göstermek yahut ilgisiz kalmak,

7) Belirlenen kılık ve kıyafet kararlarına alışılmamış davranmak,

8) Misyonun Amel birliği içerisinde yapılması unsuruna alışılmamış davranışlarda bulunmak.

b) Kınama: Emniyet korucularına vazifesinde ve davranışında kusurlu olduğunun yazma ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren Fiil ve haller şunlardır:

1) Verilen Buyruk ve misyonların tam ve vaktinde yapılmasında, vazife mahallinde belirlenen yol ve asılların yerine getirilmesinde, vazifeyle ilgili resmi evrak, araç ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında ve bakımında kusurlu davranmak,

2) Müsaadesiz yahut özürsüz olarak iki güne kadar (ikinci gün dahil) mühletle misyona gelmemek,

3) vazife sırasında amirine Vaziyet ve hareketleri ile saygısız davranmak,

4) misyon sırasında birlikte vazife yaptığı çalışana Laf yahut hareketle saygısız davranmak,

5) Hizmet dışında Emniyet korucusunun prestij ve itimat hissini sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

6) Devlete ilişkin resmi araç, gereç ve gibisi eşyayı Özel işlerinde kullanmak,

7) Amirinden müsaade almaksızın vazifeli bulunduğu Vilayet sonları dışına çıkmak,

8) misyon mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak yahut bu Cin yazma yazmak, işaret, fotoğraf ve gibisi haller çizmek ve yapmak,

9) Verilen buyruklara itiraz etmek,

10) Borçlarını taammüden ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

11) vazife mahallinin huzur, sükün ve çalışma nizamını bozmak,

12) Vazifede kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla vazifeyle ilgili olmayan yahut saygısızca konuşmalar yapmak,

13) Amirleri yahut birlikte vazife yaptığı diğer işçi hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların süreç, hareket ve kişilikleri hakkında kötüleyici yahut konuştuğu şahıslarda Üzücü intiba bırakacak şekilde Olumsuz kelamlar söylemek,

14) Kurumca kendisine verilmiş kimlik kartını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek ve kaybettiğini bildirmemek.

c) Fiyattan Kesme: Emniyet korucusunun aylık fiyatından 1/30-1/8 ortasında kesinti yapılmasıdır. Fiyattan kesme cezasını gerektiren Fiil ve haller şunlardır:

1) Kasıtlı olarak; verilen Buyruk ve misyonları tam ve vaktinde yapmamak, vazife mahallinde belirlenen tarz ve temelleri yerine getirmemek, misyonla ilgili resmi doküman, araç, gereç, silah, Aygıt ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu yahut çalındığını bildirmemek, bakımını yapmamak, hor kullanmak, vazifenin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine Karşın misyonuyla ilgili araç, gereç, Aygıt ve teçhizatı Geri vermemek,

2) Vazifeyle ilgili resmi doküman, araç, gereç, Aygıt ve teçhizatı kaybetmek,

3) Müsaadesiz yahut özürsüz olarak iki günden Çok ve dokuz güne kadar (dokuzuncu gün dahil) vazifeye gelmemek,

4) Vazifeye sarhoş yahut alkollü içki içtiği aşikâr olacak biçimde gelmek,

5) Devlete ilişkin resmi evrak, araç, gereç ve benzerilerini Özel çıkar sağlamak için kullanmak,

6) Misyonla ilgili mevzularda yükümlü olduğu bireylere palavra ve yanlış beyanda bulunmak,

7) Amirlerine kelamla saygısızlık etmek,

8) Amirlerine yahut birlikte vazife yaptığı öteki çalışana karşı fiili taarruz teşebbüsünde bulunmak, tehdit etmek,

9) Toplu Müracaat yahut şikayette bulunmak,

10) Hizmet içinde Emniyet güçlerinin prestij ve itimat hissini sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

11) Yasaklanmış her türlü yayını ve malzemeyi bulundurmak,

12) Emniyet koruculuğu vazifesini yerine getirmesine Mani olacak formda ticari faaliyette bulunmak ve Öbür bir işte çalışmak,

13) Gerçeğe ters rapor yahut evrak düzenlemek, temin etmek, kullanmak,

14) Kumar oynamak yahut oynattırmak, Yasa dışı bahis ve Talih oyunları oynamak,

15) Meskün yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği yahut oturabileceği umuma Aleni alanlar ile insanların toplu olarak bulundukları yerlerde silah atmak,

16) Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik yahut ihmal sonucu yaralamaya ve vefata sebebiyet vermek, ya da bu fiilin diğerleri tarafından işlenmesine neden olmak,

17) Amirlerine iletilmesi gereken Hadise ve bilgileri vaktinde iletmemek,

18) Kendisine teslim edilen silah ve teçhizatın, ihmali sonucu bir oburunun eline geçmesine neden olmak,

19) Vazifeye yönelik verilen buyrukları yerine getirmemek, itaatsizlik etmek,

20) vazife yeri sonları içerisinde, vazifeyle ilgili bina, tesis ve gibisi yerleri toplantı, Merasim ve gibisi emellerle müsaadesiz kullanmak yahut kullandırmak.

ç) Misyondan Çıkarma: Emniyet korucularının görevlendirilmelerindeki temel ve tarzlara uyularak vazifeyle olan ilişiğin kesilmesidir. Misyondan çıkarma cezasını gerektiren Fiil ve haller şunlardır:

1) Müsaadesiz yahut özürsüz olarak bir Yıl içerisinde Yekün on gün misyona gelmemek,

2) Saklılık dereceli doküman ve bilgileri açıklamak, vazifeye ait her türlü yazılı kağıt, doküman, mikrofilm aslı yahut kopyalarını kasıtlı olarak yok etmek, ortadan kaldırmak ya da doküman niteliği taşıyan dijital belgeleri, dataları hukuka alışılmamış olarak ele geçirmek, diğerine ziyan vermek üzere kullanmak, tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine Mani olmak ya da yanlış biçimde işlemesine yol açmak,

3) Kendisine teslim edilen silah ve donanımın kasıt sonucu bir oburunun eline geçmesine neden olmak,

4) Terör örgütü mensuplarını yahut cürüm işleyenleri saklamak, yerini bildiği halde söylememek yahut hata kanıtlarını yok etmek,

5) Terör örgütleriyle hareket birliği içerisinde olmak, örgüt propagandası yapmak,

6) Terör örgütlerine yahut Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut irtibatı bulunmak,

7) Uyuşturucu yahut uyarıcı hususları imal etmek ve ticaretini yapmak, kullanılmasını kolaylaştırmak, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu ve uyarıcı husus kullanmak,

8) Vazifenin yerine getirilmesinde lisan, ırk, cinsiyet, siyasi niyet, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, bireylerin Yarar yahut ziyanını maksat tutan davranışlarda bulunmak,

9) Amirlerine ve Bir arada vazife yaptığı işçiye karşı Ufak düşürücü yahut aşağılayıcı Fiil ve hareketler yapmak, fiili taarruzda bulunmak ya da bu fiillerin işlenmesini tahrik ya da teşvik etmek,

10) Kaçakçılık yapmak,

11) Vazifesi ile ilgili olarak her ne biçimde olursa olsun Menfaat sağlamak,

12) Vazifeye yönelik verilen buyrukların yerine getirilmesinde ve amirlerine karşı itaatsizlikte bulunmaya tahrik yahut teşvik etmek,

13) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Cürümler Hakkında Kanuna karşıt fiilleri işlemek,

14) Sendika kurmak, üyesi olmak yahut sendikal faaliyetlerde bulunmak,

15) Siyasi partiye Üye olmak,

16) misyon yerinde alkol kullanmak,

17) Savaş, fevkalâde Vaziyet yahut genel afetlere ait mevzularda amirlerin verdiği misyon ve buyrukları yapmamak,

18) Emniyet koruculuğu sıfatı ile bağdaşmayan Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

19) Emniyet koruculuğunun Haysiyet ve saygınlığını zedeleyici yahut amirlerinin hareket ve süreçlerini Olumsuz istikamette eleştirici nitelikte, Biricik başına yahut toplu halde bildiri dağıtmak, bağlantı kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazma ve Beyanat vermek,

20) Bilerek ve isteyerek cürüm ispatlarını ortadan kaldırmak, delilleri silmek, gizlemek, değiştirmek, bozmak yahut bu hareketlere Yardımcı olmak,

21) Misyona çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak,

22) Hukuka karşıt olarak bireyler ortasındaki haberleşmenin kapalılığını ihlal etmek, bireyler ortasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmek, şahıslar ortasındaki açık olmayan konuşmaları taraflardan rastgele birinin isteği olmaksızın kaydetmek, bireyler ortasındaki açık olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen dataları ifşa etmek, bireylerin Özel hayatının kapalılığını ihlal etmek, şahısların Özel hayatına ait manzara yahut sesleri ifşa etmek, ferdî bilgileri kaydetmek, şahsî bilgileri bir diğerine vermek, yaymak yahut ele geçirmek, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek emeliyle cürüm kanıtlarını yok etmek, silmek, gizlemek, değiştirmek yahut bozmak, sayılan fiilleri yapmaya azmettirmek,

23) Devlet malı araç, gereç, silah, mermi ve mühimmatı satmak yahut mal edinmek, kurumca kendisine verilmiş kimlik kartı, araç, gereç, silah ve mühimmatı diğerlerinin kullanımına vermek,

24) Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak.”

MADDE 2- 442 sayılı Kanuna 74 üncü unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler

MADDE 74/B- Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları Olumlu olan yahut Ödül Meydan Emniyet korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilir.

Meskün yerlerde silah atmak fiili, Devlet yahut bireylerin ziyana uğramasına yol açmış ise durumun niteliğine ve tartısına nazaran vazifeden çıkarma cezası uygulanabilir.

Göreve gelmemek, geç gelmek ve vazife yerinden erken ayrılmak fiilleri uzun müddetli yahut misyonu aksatacak biçimde gerçekleşmişse ya da Devleti yahut şahısları ziyana uğratmışsa durumun niteliğine, yüküne ya da zararın derecesine nazaran misyondan çıkarma cezası uygulanabilir.

Yazılı kağıt, evrak, kayıtlar ve her türlü dijital data üzerinde işlenen yasak fiiller Devlet yahut bireyleri ziyana uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına yahut aksamasına neden olmuşsa durumun tartısına ya da zararın derecesine nazaran misyondan çıkarma cezası verilebilir.

Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik yahut ihmal sonucu yaralamaya yahut mevte sebebiyet vermek fiilinin işleniş formu, durumun tartısı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun Ehemmiyet ve kıymetine nazaran misyondan çıkarma cezası verilebilir.

Kasıtlı olarak; verilen Buyruk ve vazifeleri tam ve vaktinde yapmamak, vazife mahallinde belirlenen tarz ve temelleri yerine getirmemek, misyonla ilgili resmi doküman, araç, gereç, silah, Aygıt ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu yahut çalındığını bildirmemek, misyonun sona ermesine ya da amirlerince istenmesine Karşın Geri vermemek fiilleri, Devleti yahut şahısları ziyana uğratmışsa durumun niteliğine, tartısına ya da zararın derecesine nazaran vazifeden çıkarma cezası uygulanabilir.

Disiplin cezası verilmesine Sebep olmuş bir Fiil yahut halin bir Yıl içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Birebir derecede cezayı gerektiren Ancak başka Fiil yahut haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının bir Yıl içerisinde üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.”

MADDE 3- 442 sayılı Kanuna 74 üncü unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Uygulanacak hükümler

MADDE 74/C- Emniyet korucularının disiplin süreçlerine ait olarak bu Kanunda karar bulunmayan hallerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kararları uygulanır.”

MADDE 4- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı güvenlik Örgüt Kanununa aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“Devlet memurluğundan ilişiği kesilenlerin durumu

GEÇİCİ UNSUR 31- güvenlik genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sıhhat kurallarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru yahut polis amiri rütbesiyle güvenlik Hizmetleri Sınıfına atanan lakin bilahare sıhhat sebeplerine dayanan yargı kararı mucibince Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanların, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde güvenlik genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde genel idare Hizmetleri Sınıfında durumlarına Müsait unvana atamaları yapılır.

Bu unsur kapsamında yapılacak olan atamalarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususundaki kaideler ile güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışında kalan öbür hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sıhhat koşullarına uygunluk aranır.

Bu husus kapsamında yapılacak olan Devlet memurluğuna açıktan Nakil süreçleri ile ilgili öbür yol ve asıllar güvenlik genel Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 5- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile öbür Aletler Hakkında Kanunun 6 ncı hususunun ikinci fıkrasında yer Meydan “bu vazifelerde bulunmuş olanların” ibaresi “bu vazifelerde bulunmuş olanların ve 7 nci hususun üçüncü fıkrasında belirtilen şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden yahut intikal eden yoksa edinecekleri” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 6- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Kıyı Emniyet Komutanlığı Kanununa aşağıdaki ek husus eklenmiştir.

“EK UNSUR 15- İşçi tarafından vazifenin icrasında ve misyon dışı vakitlerde uyulması gereken kurallar ve diğer konular İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 7- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, vazife ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“EK UNSUR 19- Jandarma genel Komutanlığının güvenlik ve asayişe yönelik hizmetleri açısından güçlendirilmesi ve her tarafıyla ileri seviyeye yükseltilebilmesi gayesiyle kurulan ve vakıf senedi 6/9/1997 tarihli ve 23102 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Jandarma Asayiş Vakfı, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların halk Kuruluş ve Kuruluşları ile Bağlantılarına Dair Kanunun 1 inci hususunun ikinci fıkrası kapsamındaki vakıflara ait kararlara tabidir.”

MADDE 8- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“EK HUSUS 20- İşçi tarafından vazifenin icrasında ve misyon dışı vakitlerde uyulması gereken kurallar ve öbür konular İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 9- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 2 nci hususunun birinci fıkrasının (1) bendinde yer Meydan “ön lisans, lisans üstü eğitim-öğretim,” ibaresi “ön lisans, lisans, lisans üstü eğitim-öğretim,” halinde, (n) bendinde yer Meydan “Güvenlik Bilimleri Fakültesi:” ibaresi “Fakülte:” formunda değiştirilmiş ve (s) bendine “Akademi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fakülte,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 4652 sayılı Kanunun 15 inci unsurunun başlığında yer Meydan “ile evlenme yasağı” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, mülga birinci fıkrası aşağıdaki biçimde tekrar düzenlenmiş, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiş, onuncu fıkrasının başına “Fakültede eğitim alanlar eğitim mühletinin iki katı,” ibaresi ve unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Fakültenin temel Talebe kaynağı, imtihanların yapıldığı Yıl 1 Ocak tarihi prestijiyle yirmi iki yaşından gün almamış İdadi ve dengi okulların mezunlarıdır. Polis Uğraş yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye Talebe alınabilir.”

“Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri, giriş tarz ve temelleri ile polis Uğraş yüksek okullarından dikey geçiş yapılmasına ait adap ve temeller yönetmelikle belirlenir.

Fakülte ve birinci derece amirlik eğitimi öğrencileri Akademi bünyesinde fiyatsız iaşe edilir, yatırılır, sıhhat sarfiyatları ve yönetmelikle tespit edilecek gereksinimleri Devletçe karşılanır. Polis memuru olarak eğitim görenlere ayrıyeten tayın bedeli ödenmez.

Polis memuru olarak eğitim görenler hariç, fakülte, polis Uğraş yüksekokulu ve birinci derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıyeten Muharebe okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen ölçüde harçlık ödenir.”

“Fakülteyi yahut birinci derece amirlik eğitimini muvaffakiyet ile bitiren öğrenciler 3201 sayılı Kanunda belirlenen komiser yardımcısı rütbesinde gereksinim duyulan takımlara atanırlar.”

MADDE 11- 4652 sayılı Kanunun mülga 19 uncu unsuru aşağıdaki formda tekrar düzenlenmiştir.

“MADDE 19- Fakültede lisans eğitim mühleti yabancı lisan hazırlık sınıfı hariç, ders geçme temeli ile sekiz yarıyıl, Sınıf geçme aslı ile dört öğretim yılıdır. Öğrencilere yabancı lisan hazırlık sınıfı hariç, eğitim müddetine ek olarak iki Yarıyıl yahut bir öğretim yılı ek mühlet tanınır. Bu mühlet sonunda da başarısız olanların 16 ncı husus uyarınca tahsillerine nihayet verilir. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite imtihanına girdikleri Yıl aldıkları puanlarına Müsait bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler.

Öğrencilerin, fakülteye devam-devamsızlık durumları ile fakültede verilecek olan dersler ve müddetleri yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 12- 4652 sayılı Kanunun ek 1 inci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“EK UNSUR 1- Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde dahil Emniyet Fakültesi kurulur ve üç ay içinde yapılacak atamalarla takımları tamamlanır.

Bu Kanunla şurası bulunan Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde, lisans mezunu polis memurları ile bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren muhtaçlık duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı işçinin temini maksadıyla, örgün eğitim veren üniversitelerin genel Müdürlükçe belirlenecek en az dört Yıl müddetli fakülte mezunlarından yapılacak imtihanda başarılı olanlara birinci derece amirlik eğitimi verilir. Bu merkezin kuruluş, misyon, yetki ve sorumlulukları, merkeze alınacak öğrencilerde aranacak kurallar, giriş imtihanı ile eğitim-öğretime ait metot ve temeller Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı ile İlgili Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“Denetçiliğe naklen atanma

GEÇİCİ HUSUS 8- (1) genel bütçe ve Özel bütçe kapsamındaki halk yönetimlerinde mesleğe Özel Karşılaşma imtihanına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik imtihanına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör takımlarında yardımcılık yahut stajyerlikte geçen müddetler iç en az beş Yıl vazife yapmış olanlar ortasından, yapılacak yazılı ve/veya kelamlı İmtihan sonucunda başarılı olanlar, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir Yıl içerisinde durumlarına Müsait Afet ve Acil durum İdaresi Denetçisi takımlarına naklen atanabilirler. Bu biçimde atananların sayısı yediyi geçemez.

(2) Bu hususa nazaran atananların yardımcılık yahut stajyerlik takımlarında geçirdikleri mühletler, Afet ve Acil durum İdaresi Denetçi Yardımcısı takımlarında; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı takımlarda geçirdikleri mühletler Afet ve Acil durum İdaresi Denetçisi takımlarında geçirilmiş sayılır.”

MADDE 14- 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Memleketler arası Müdafaa Kanununa aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“Denetçiliğe naklen atanma

GEÇİCİ UNSUR 2- (1) genel ve Özel bütçe kapsamındaki halk yönetimlerinde mesleğe Özel Karşılaşma imtihanına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik imtihanına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör takımlarında yardımcılık yahut stajyerlikte geçen mühletler iç en az beş Yıl vazife yapmış olanlar ortasından, yapılacak yazılı ve/veya kelamlı İmtihan sonucunda başarılı olanlar, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir Yıl içerisinde durumlarına Müsait Göç Yönetimi Başkanlığında denetçi takımlarına naklen atanabilirler. Bu halde atananların sayısı yediyi geçemez.

(2) Bu unsura nazaran atananların yardımcılık yahut stajyerlik takımlarında geçirdikleri müddetler, Göç Yönetimi Başkanlığındaki denetçi yardımcısı takımlarında; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı takımlarda geçirdikleri mühletler Göç Yönetimi Başkanlığındaki denetçi takımlarında geçirilmiş sayılır.”

MADDE 15- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir