Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 30 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Nis 07, 2023 Yorum Yok

Sağlık Bakanlığı Teftiş Konseyi Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

T.C. sıhhat Bakanlığı Teftiş Şurası Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 11-23 Haziran 2023 tarihleri ortasında Ankara’da yapılacak Karşılaşma (sözlü) imtihanı ile 30 (Otuz) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. MÜSABAKA İMTİHANINA MÜRACAAT ŞARTLARI

Yarışma imtihanına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak.

b) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, İktisat ve işletme fakültelerinden yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş Yurt içi ve Yurt dışındaki en az lisans seviyesindeki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Karşılaşma imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğanlar)

ç) nihayet müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış KPSS sonuçları temel alınmak kaydıyla; KPSSP9, KPSSP33, KPSSP48 puan tiplerinin rastgele birinden en az 80 puan almış olmak.

d) İsimli sicili istikametinden müfettişliğe Mani hali bulunmamak.

e) sıhhat durumu bakımından yurdun her yerinde vazife ve seyahat yapmaya elverişli olmak.

2. YARIŞ İMTİHANINA MÜRACAAT FORMU VE İSTENECEK BELGELER

Adaylar, İmtihan müracaatlarını elektronik ortamda e-Devlet- sıhhat Bakanlığı – Meslek Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacaklardır.

Başvurular 26 Nisan 2023 tarihinde saat 00.01’de başlayıp, 05 Mayıs 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

İlanda yer Meydan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” kademesi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli bütün bilgi ve evraklar elektronik ortamda gönderilecek olup, şahsen yahut posta yoluyla yapılan, müracaat kurallarını taşımayan, Noksan ve yanlış evrakla yapılan müracaatlar sürece alınmayacaktır.

3. MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışma imtihanına, alınacak müfettiş yardımcısı takımının dört sert Namzet çağrılacaktır. Sıralama KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak, nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip diğer adaylar da imtihana çağrılacaklardır. İmtihana katılma hakkını elde eden adayların listesi https://teftis.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacak olup ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma imtihanı Namzet listesine itiraz, İsim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde Teftiş Şurası Başkanlığına yapılır. Yapılan itirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu müddet, incelemenin Mecbur kılması halinde en Çok on güne kadar uzatılabilir.

4. YARIŞ İMTİHANININ BİÇİMİ, TARİHİ VE YERİ

Yarışma imtihanı, 11-23 Haziran 2023 tarihleri ortasında, sıhhat Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki evreli KELAMLI İmtihan biçiminde yapılacaktır.

Sözlü imtihanın birinci evresi, bütün adayların iştirakiyle 11 Haziran 2023 tarihinde, 10.3012.30 saatleri ortasında gerçekleştirilecektir. Bu etapta, ilanın 7/a unsurunda yer Meydan değerlendirmeye temel olmak üzere adaylardan, sorulan sorulara yazıyla yanıt vermeleri istenecektir. İkinci kademe ise 12-23 Haziran 2023 tarihleri ortasında gerçekleştirilecek, adaylar ilanın 7/b-e unsurunda belirtilen diğer taraflardan değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Teftiş Heyeti Başkanlığının internet adresinde, adaylarla hangi günlerde görüşüleceğine dair Gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

5. İMTİHANA GİRİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

Adaylar Meslek Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Aday müracaat Bilgileri” sayfasının çıktısını alacaklar ve İmtihan günü yanlarında getireceklerdir. (Sırasıyla, “Başvurularım”, “Bilgiler”, “Aday müracaat Bilgileri”, “Yazdır”)

Adayların İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut şoför dokümanı üzere fotoğraflı, T.C. kimlik numaralı ve onaylı kimlik evrakı bulundurmaları gerekmektedir. Bu dokümanları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacaktır.

6. YARIŞ İMTİHANI KONULARI

a) Hukuk;

1. Anayasa hukuku (genel esaslar),

2. idare hukukunun genel temelleri, idari yargı, idari teşkilat,

3. Ceza hukuku (genel asıllar ve memur suçları),

4. uygar hukuk (genel asıllar ve tıpkı haklar),

5. Borçlar hukuku (genel esaslar),

6. Ticaret hukuku (genel esaslar),

7. Ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar).

b) İktisat;

1. iktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat),

2. İktisadi niyetler ve doktrinler tarihi,

3. Para, banka, kredi ve konjonktür,

4. Milletlerarası iktisadi ilgiler ve teşekküller,

5. İşletme iktisadı,

6. Şimdiki ekonomik sıkıntılar.

c) Maliye;

1. genel maliye teorisi ve maliye siyasetleri,

2. halk masrafları,

3. Bütçe.

ç) Muhasebe;

1. genel muhasebe,

2. Bilanço tahlili ve teknikleri,

3. Ticari hesap.

d) Kompozisyon (genel, yeni ve sosyo-ekonomik ve Bakanlığın sıhhat siyasetleri ile alakalı konular).

7. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar;

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, taraflarından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Adaylar, komite tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. İmtihanda başarılı sayılabilmek için, komite reis ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması kuraldır. Karşılaşma İmtihan notunun eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan Namzet öncelik kazanır. Karşılaşma imtihanı notu en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen takım sayısı kadar asıl, ilanda belirtilen takım sayısının yarısını geçmemek kaydıyla da yedek liste belirlenir.

8. MÜSABAKA İMTİHAN SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sınav sonuçları Bakanlığın ve Başkanlığın internet sitelerinde ilan edilir. Meslek Kapısı Platformu üzerinden de görüntülenebilir. Ayrıyeten asıl ve yedek listede yer Meydan adaylara tebligat yapılır. Asıl adaylardan Nakil için 15 gün içinde Müracaat etmeyen yahut ataması yapılıp da yasal mühleti içerisinde vazifeye başlamayan adayların ya da misyona başlayıp da rastgele bir sebeple misyondan ayrılanların yerine İmtihan sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran çağrılır. Nakil için Müracaat etmeyen yahut ataması yapılıp da misyona başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz, İmtihan sonuçlarının ilan edildiği günden başlamak üzere 5 Amel günü içinde Başkanlığa yapılır. Başkanlık 10 Amel günü içerisinde itiraza yanıt verir.

9. ÖTEKİ HUSUSLAR

Yarışma imtihanı müracaat kurallarını taşımadıkları daha sonradan anlaşılan adayların Karşılaşma imtihanını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise Nakil süreci iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

3865/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir