TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 10, 2022 Yorum Yok

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ genel MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

TCDD genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı ile ilgili konular aşağıda belirtilmiştir.

A) İmtihan Tarihi ve Saati : Yazılı İmtihan 24.12.2022 (Cumartesi) tarihinde 10.00-12.30 saatleri ortasında yapılacaktır.

B) İmtihan Yeri : TCDD genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur.

C) İmtihana Katılma Koşulları :

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda yazılı niteliklere haiz olmak,

2) 01.01.2022 tarihi prestijiyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 Yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi ya da Yurt dışındaki tahsil kuramlarından birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanının A Kümesi, KPSSP48 kısmından 70 ve daha üzeri puan almış birinci 100 Namzet içerisinde bulunmak (Sınava katılma kaidelerini taşıyan ve adabına Müsait olarak başvuranların sayısının 100 bireyden Çok olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere birinci 100 Namzet giriş imtihanına alınacak olup, 100.aday ile eşit puan Meydan bütün adaylar da imtihana çağrılacaktır),

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve Ira bakımından Müfettişliğe Mani olacak bir hali bulunmamak (Bu kural yalnızca yazılı imtihanı kazanan adaylar istikametinden Laf konusu olup, kelamlı imtihandan Evvel Teftiş Şurası Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) sıhhat durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek vazife yapmaya elverişli olmak, vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek gövde yahut akıl hastalığı yahut gövde sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

8)Yapılacak olan imtihana birinci yahut ikinci kere giriyor olmak,

D) İmtihan Başvurusu ve İmtihan Giriş Dokümanı :

Sınav müracaatları, İmtihan duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 09.12.2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD genel Müdürlüğü Teftiş Şurası Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara adresine şahsen yahut posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. “TCDD genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı müracaat Formu” üstte belirtilen adresten alınmak yahut www.tcdd.gov.tradreslerinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Vaktinde yapılmayan ve Noksan doküman ve bilgi ile yapılan müracaatlar sürece konulmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylardan İmtihan fiyatı olarak 10,-TL fiyat alınacaktır. Fiyatlar, Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu yahut Vakıfbank Emek Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına yatırılacaktır. Nakit iadesi yapılmayacak olup, Nakit yatırılırken bankaya, dekontun İzah kısmına “Müfettişlik sınavı” meşruhatı yazdırılacaktır.

Sınava katılabilme kaidelerini taşıyan adayların Kesin listesi 14.12.2022 tarihinde, TCDD Teftiş Heyeti Başkanlığından öğrenilebilecektir. Ayrıyeten,www.tcdd.gov.trinternet adreslerinden duyurulacaktır. İmtihana giriş kurallarını taşıyan adaylara “Sınava Giriş Belgesi” 19.12.2022 tarihinden itibaren TCDD Teftiş Heyeti Başkanlığınca düzenlenerek elden verilecek, İmtihan tarihine kadar alınmayan “Sınava Giriş Belgesi” İmtihan günü İmtihan salonundan da teslim alınabilecektir. İmtihanda öncelikle bu evrak ibraz edilecek, giriş evrakı ile Birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C Kimlik No.sunu içeren Nüfus Cüzdanı, Şoför Dokümanı yahut Pasaport üzere fotoğraflı ve onaylı geçerli bir Kimlik Evrakı de ayrıyeten bulundurulacaktır.

E) İmtihan İçin İstenen Evraklar :

Sınava girmek isteyenler ;

1) T.C Kimlik Numarası beyanı yahut T.C Kimlik No.sunu içeren kimlik evrakının fotokopisi,

2) İmtihan müracaat Formu (www.tcdd.gov.trinternet adresinden yahut elden teslim alınan),

3) Geçerlilik müddeti dolmamış KPSS Sonuç Dokümanının aslı yahut bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

4) Diploma yahut Mezuniyet Evrakının aslı yahut kurumca onaylı örneği,

5) İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),

ile TCDD Teftiş Şurası Başkanlığına Müracaat ederler.

Yazılı imtihanı kazanan adaylardan, kelamlı imtihana girmeden Evvel aşağıdaki evraklar istenir.

1) Sıhhatle ilgili olarak vazifesini devamlı yapmaya Mani bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

2) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

3) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

4) Adayın özgeçmişi,

5) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),

6) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri dışında, Yurt içi ya da Yurt dışındaki tahsil kuramlarından mezun olanlar için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı fotokopisi,

F) Yazılı imtihanın formu ve mevzuları :

Yazılı imtihan, çoktan seçmeli test metoduna nazaran yapılacaktır. Her İmtihan kümesi için adaylara soru kıymeti dörder puan olmak üzere yirmibeşer soru, seçilecek her yabancı lisan kümesinden ise yirmişer soru sorulacaktır.

Yazılı imtihanın bahisleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Hukuk a) Anayasa Hukuku b) idare Hukukunun genel Asılları, İdari Yargı, İdari Örgüt c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ç) uygar Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) e)Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)

2) iktisat a) Mikro iktisat b) Makro iktisat c) Milletlerarası iktisat ç) İşletme İktisadı

3) Maliye a) Maliye Siyaseti b) halk Gelir ve Masrafları c) Bütçe ç) Türk Vergi Mevzuatının genel Esasları

4) Muhasebe a) genel Muhasebe b) Bilanço Tahlil ve Teknikleri c) Ticari Hesap

5) Yabancı lisan : İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından biri

G) İmtihan tarih ve mühletleri :

Tarih : 24.12.2022 Saat : 10.00-12.30 : Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı Dil

H) Kıymetlendirme :

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evrelidir. Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmazlar. Giriş imtihanında tam not yazılı İmtihan kümelerinden farklı ayrı, kelamlı imtihanda Biricik olmak üzere 100’dür. Yazılı imtihanı başarmış sayılabilmek için yabancı lisan dışındaki yazılı İmtihan kümelerinden alınan notlardan herbirinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir. Yazılı imtihanı kazanan adayların isimleri, TCDD Teftiş Şurası Başkanlığı ilewww.tcdd.gov.trinternet adreslerinden duyurulacak olup, İmtihan sonuçları ile yazılı imtihanı kazanan adaylara, kelamlı İmtihan tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

Sözlü imtihanda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve halk İdaresi bilgileri ile zeka, intikal hızı, Anlatım kabiliyeti, hal ve devinim üzere şahsi vasıflarının yanısıra kelamlı İmtihan öncesi Teftiş Şurası Başkanlığınca Namzet hakkında yapılacak araştırma sonuçları da dikkate alınacaktır.

Sözlü imtihanı başarmış sayılabilmek için bu imtihandan alınan notun 65’den az olmaması gerekir.

Müfettiş Yardımcılığı imtihanını başarmış sayılmak için giriş İmtihan notunun 65’den az olmaması gerekir. Giriş İmtihan notu, yabancı lisan dışında yazılı İmtihan notu ortalaması ile kelamlı İmtihan notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda muvaffakiyet gösterenlerin sayısı, takım sayısından Çok olursa giriş İmtihan notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş İmtihan notunun eşitliği halinde, yabancı lisan notu üstün olan Namzet öncelik kazanır. Öbürleri için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş imtihanının yazılı ve kelamlı kısımlarını kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Konseyi Başkanlığın ilewww.tcdd.gov.tradresinden ilan edilecek ayrıyeten Teftiş Heyeti Başkanlığı tarafından Gerekli tebligat yapılacaktır.

I-) İmtihan sonuçlarının duyurulması ve itiraz :

Adaylar, İmtihan sonuçlarına ait itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu yahut Vakıfbank Emek Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına 50 TL (Elli Türk Lirası KDV Dahil) itiraz fiyatı yatırarak aldıkları banka dekontu ile Bir arada TCDD Teftiş Şurası Başkanlığına yazılı olarak yapabileceklerdir. Müddeti geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

İ-) öteki Konular :

– Yazılı imtihana girme kurallarını taşımayan adaylara talepleri halinde imtihana giriş dokümanları iade edilecektir.

– İmtihan salonuna hesap makinesi, cep telefonu v.b elektronik aletler alınmayacaktır.

– İmtihanla ilgili olarak TCDD Teftiş Konseyi Başkanlığının 0312 5200000/4987,4977,4917 numaralı telefonlarından bilgi temin edilebilir.

– Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

– müracaat formunda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler, imtihanı kazanmış olsalar bile, imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sayfa 4 / 4

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir