Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 09, 2022 Yorum Yok

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN İLANI

I. genel BİLGİLER

Ticaret Bakanlığında genel idare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece takımlara atanmak üzere, giriş imtihanı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere 2 etaplı yapılacaktır.

Yazılı imtihana, aşağıda belirtilen her kısım için karşılarında belirtilen KPSS puan tipinden muvaffakiyet sırasına nazaran kontenjan sayısının 20 katına kadar Namzet çağrılacaktır. Çağrılan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı imtihana çağrılacaktır.

II. İMTİHAN HAKKINDA genel BİLGİLER a. İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile öbür fakültelerin üstte belirtilen kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarının üstte belirtilen kısımlarından mezun olmak, (Adayların, Laf konusu kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) müracaat tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanından, üstteki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan çeşidinden 70 ve üzeri puan almak,

d) nihayet müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarının birinden YDS/e-YDS’den en az (C) düzeyinde puan almış olmak yahut lisan yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan evraka sahip olmak.

e) Yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylardan 100 TL İmtihan fiyatı Tahsil edilecek olup İmtihan fiyatını yatırmayan adaylar yazılı imtihana alınmayacaktır. İmtihan fiyatı yazılı imtihanı gerçekleştirecek üniversite tarafından Tahsil edilecek olup fiyatın yatırılacağı banka ve hesap numarasına ait konular Bakanlığımız web sayfasından ve Laf konusu üniversite tarafından ayrıyeten ilan edilecektir.

(Başvuru sırasında rastgele bir fiyat Tahsil edilmeyecektir.)

b. YAZILI İMTİHAN KONULARI

Yazılı İmtihan klasik yolda ve 2 (iki) Celse halinde yapılacaktır.

I. Celse : Meydan Bilgisi ve genel iktisat Bilgisi

II. Celse : Yabancı lisan Bilgisi

Yazılı imtihanda Sonuç puanı hesaplamada soruların yükleri % 30 Meydan Bilgisi, % 30 genel iktisat Bilgisi ve % 40 Yabancı lisan Bilgisi formunda olacaktır.

– Meydan Bilgisi Sınavı

Adayların kendi kısımları ile ilgili aşağıda belirtilen bahis başlıkları, yazılı Meydan Bilgisi İmtihanının genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her mevzu başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

Mühendislik ve Teknik Kısımlar: Bilgisayar Programlama (java, .net), Yazılım Mühendisliği, Bilgi Tabanı Yönetim Sistemleri, Bilgi Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar Mimarisi, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri

Ziraat Mühendisliği: tarım İktisadı, genel Meyvecilik, genel Sebzecilik, Meyve ve Bağ Islahı, Zerzevat ve Süs Bitkileri Islahı

inşaat Mühendisliği: Taban Mekaniği, Bina Materyali, Bina Statiği, Betonarme, Şantiye Bilgisi, Kentsel Dönüşüm

Makine Mühendisliği: Direnç, Dinamik, imalat, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol

Kimya Mühendisliği: genel Kimya, Organik Kimya, Kimya Mühendisliği Termodinamiği, Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı, Kimyasal Tepki Mühendisliği

Gıda Mühendisliği: Besin Kimyası, Besin Teknolojisi, Besin Mikrobiyolojisi, Besin Toksikolojisi, Besin Ambalajları ve Teknolojisi

İstatistik: Mümkünlük Teorisi, Örneklem Tahlili, Vakit Dizileri Tahlili, Stokastik Süreçler, Regresyon Tahlili, Varyans Tahlili, Kategorisel Data Analizleri

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Memleketler arası İktisat, Kalkınma-Büyüme

Uluslararası Münasebetler: Milletlerarası Münasebetler Teorileri, Milletlerarası Hukuk, Siyasi Tarih, Milletlerarası Aktüel Sıkıntılar, Memleketler arası Örgütler, Türk Hariç Politikası

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme İdaresi, Üretim İdaresi, Pazarlama İdaresi, Finansal İdare, Memleketler arası Finans, İşletme İktisadı ve genel İşletme

Kamu İdaresi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Etraf Sıkıntıları, Yönetimin Kuruluşu,

Hukuk: Hukukun Temel Prensipleri, idare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), uygar Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Pahalı Evrak), İcra ve İflas Hukuku

Maliye: halk Maliyesi (Kamu Harcamaları, halk Gelirleri, halk Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve halk Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası

– genel iktisat Bilgisi Sınavı

Genel iktisat Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen bütün kısımlar için ortak olacaktır.

Genel iktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya İktisadında Yaşanan Yeni Gelişmeler, Global Hariç Ticarette Yaşanan Şimdiki Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının vazife ve Yetki Alanında Bulunan Bahislerle İlgili Şimdiki Gelişmeler

– Yabancı lisan Bilgisi Sınavı

Yabancı lisan Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen bütün kısımlar için ortak olacaktır.

Yabancı lisan Bilgisi İmtihanı Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarından birinde Bakanlıkça belirlenen husus başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı lisandan Türkçeye Türkçeden yabancı lisana Çeviri biçiminde yapılacaktır.

c. KELAMLI İMTİHAN KONULARI

Sözlü imtihana, üstteki tabloda belirtilen tahsil kolları prestijiyle yazılı İmtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının üç sert kadar aday, tahsil kolları prestijiyle farklı başka çağrılacaktır. Fakat yazılı imtihanda başarılı olan Namzet sayısının, ilan edilen takımın üç katının altında olması halinde başarılı olan bütün adaylar kelamlı imtihana çağrılır. Çağrılan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Sözlü imtihan, adayların;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden kıymetlendirilerek, başka ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş imtihanı komitesi tarafından (a) bendi için elli puan, öteki bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı komitesi reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

ç. ÖBÜR BİLGİLER

i. İmtihan müracaat tarihi ve formu:

Başvurular 07.11.2022-16.11.2022 tarihleri ortasında dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Meslek kapısı) ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir. Posta ile yahut öteki biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar Laf konusu kısımlardan sırf birisi için müracaatta bulunabileceklerdir.

ii. İmtihan tarihi ve yeri:

Yazılı İmtihan 11.12.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup İmtihan yeri ve saati adayların İmtihan giriş dokümanlarında belirtilecektir. Adayların İmtihan saatinden en az bir saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) bulundurması gerekmektedir.

Sözlü İmtihan Ankara’da yapılacak olup kelamlı imtihanın tarihi ve yeri, yazılı İmtihan sonucu ile Birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar, imtihanlarına ait bilgileri daha sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

iii. Kıymetlendirme prosedürü:

Yazılı İmtihan Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her husus kümesinden en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılabilmek için giriş imtihanı komitesi reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Başarı puanı, yazılı İmtihan ile kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl adayın ismi, tahsil kolları prestijiyle başka ayrı belirlenir ve İmtihan sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıyeten adaylar yerleştirme sonuçlarına ait bilgileri daha sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Giriş imtihanında bir tahsil koluna ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde Bakanlık, tahsil kollarının kontenjanları ortasında değişiklik yapabilir.

Adayların muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı lisan puanı yüksek olana öncelik tanınır.

d. ÖBÜR KONULAR:

e. BAĞLANTI BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 204 75 00

11958/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir