Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 10, 2023 Yorum Yok

Türk İşbirliği ve Uyum Ajansı Başkanlığından: TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I. GENEL

Türk İşbirliği ve Uyum Ajansı Başkanlığına kelamlı giriş imtihanı ile genel idare Hizmetleri sınıfında aşağıda belirtilen tahsil kısımlarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 09/01/2023 tarihinde başlayacak olup 23/01/2023 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar Meslek Kapısı üzerinden imtihana ait bilgileri görüntüleyebilecektir.

Giriş imtihanı 13-17/02/2023 tarihleri ortasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

II. GİRİŞ İMTİHANINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş imtihanına katılabilmek için aşağıda belirtilen kaideler aranır:

1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde yer Meydan genel koşulları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin üstte belirtilen kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışmdaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

3) 01/01/2023 tarihi prestiji ile 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

5) nihayet müracaat tarihi prestiji ile ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan halk İşçi Seçme Sınavından(KPSS):

a) Birinci kümede yer alanlar için KPSS P19 puan tipinden en az 75 puan almış olmak,

b) İkinci kümede yer alanlar için KPSS P34 puan çeşidinden en az 75 puan almış olmak,

c) Üçüncü kümede yer alanlar için KPSS P4 puan çeşidinden en az 75 puan almış olmak,

d) öbür kümelerde yer alanlar için KPSS P3 puan tipinden en az 75 puan almış olmak

6) 2021-2022 yılma ilişkin Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit SınavIarından(YDS) ve giriş imtihanının nihayet müracaat tarihi prestiji ile sonucu açıklanmış 2023 yılı Elektronik Yabancı lisan İmtihanından (e-YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca yahut Rusça lisanlarından birinden en az (B) seviyesinde puan almış olmak yahut Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan bir evraka sahip olmak. Bu kaideleri taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

III. MÜRACAAT FORMU VE GEREKLİ BELGELER

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş imtihanı için müracaatlar 09/01/2023 tarihinde başlayıp, 23/01/2023 günü mesai saati bitimine (saat I 8.00) kadar yapılabilecektir.

2) Müracaatlar, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden TİKA – Türk İşbirliği ve Uyum Ajansı Başkanlığı -Kariyer Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleşecektir. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar ile ilanda belirtilen nihayet müracaat tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

3) müracaat için istenen evraklar:

Giriş imtihanına başvuracak adayların mezuniyet, KPSS, YDS, askerlik ve isimli sicil bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir. Lakin e-Devlet üzerinden temin edilemeyen bilgi/belgeler (Eş değerlik/ Denklik evrakı. Memleketler arası geçerliliği olan lisan dokümanı, özgeçmiş) müracaat sırasında pdf ya da jpg formatında kesinlikle sisteme eklenmelidir.

a) İlanda belirtilen kısımlardan mezun olunduğuna ait Yükseköğrenim diploması/mezuniyet evrakı yahut denklik dokümanı (Mezuniyet bilgilerinin sistem üzerinden çekilmesi kâfi olup ayrıyeten diploma/mezuniyet evrakı yüklenmeyecektir. Fakat üstte belirtilen kısımlara eş değerliliği bulunan adaylar ile yurtdışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için ilgili dokümanı kesinlikle sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eş pahalık yahut denklik evrakını sisteme yüklemeyen adayların müracaatları dikkate alınmayacaktır.),

b) YDS Sonuç dokümanı (YDS puan bilgisinin sistem üzerinden çekilmesi kâfi olup ayrıyeten evrak yüklenmeyecektir. Fakat Yükseköğretim Kurulunca YDS denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan dokümanlar kesinlikle sisteme yüklenecektir. İlgili belgeyi sisteme yüklemeyen adayların müracaatları dikkate alınmayacaktır.)

c) Yazıh özgeçmiş,

d) Misyonunu devamlı yapmaya Mani olabilecek ruh ve vücut sıhhati bakımından bir pürüzünün bulunmadığına dair beyan.

4) Noksan doküman ve/veya bilgi bulunan müracaatlar ile kaidelere uymadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. MÜRACAATLARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN İMTİHANA KABULÜ

1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına nazaran en yüksek puana sahip olandan başlanarak bu ilanda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının 4 (dört) katma kadar Namzet (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) imtihana çağrılacaktır.

2) Giriş İmtihanına katılmaya hak kazananların isimleri, soyadları, KPSS puanları ve İmtihan tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar Meslek Kapısı üzerinden İmtihan tarihi ve saatlerine ait bilgileri görüntüleyebilecektir.

3) Giriş İmtihanına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı/kimlik kartı yahut pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, yeni bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmalı, pasaportun müddeti geçerli olmalıdır. Bu koşullarda olmayan nüfus cüzdanı yahut pasaport kabul edilmeyecektir.) ile Birlikte Amade bulunacaklardır.

V. İMTİHAN BİÇİMİ VE KONULARI

1) Giriş imtihanı, kelamlı İmtihan formunda yapılacaktır.

2) Kelamlı imtihanda adaylar;

a. Mezun oldukları kısım ile ilgili Meydan bilgisi ve Başkanlığın aktiflik alanı ile ilgili hususlardaki bilgi seviyesi,

b. Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. genel Yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı taraflarından kıymetlendirilerek farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, İmtihan Kurulu tarafindan (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar farklı başka tutanağa geçirilir. Kelamlı İmtihan ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, Komite Başkam ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması kaidedir.

VI. KIYMETLENDİRME VE İLAN

1) Muvaffakiyet puanı adayın KPSS puanı ile kelamlı imtihanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. İmtihan puanlarının eşitliği halinde sırasıyla kelamlı İmtihan puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

2) Giriş İmtihanı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir ve Meslek Kapısı üzerinden sonuçlar görüntülenebilir. Ayrıyeten kazanan adayların adreslerine de bildiri edilir.

3) Başkanlık, başardı Namzet sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

4) Karşılaşma imtihanında başarılı olmak ve muvaffakiyet puanları dikkate alınmak kaydıyla, Karşılaşma imtihanı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı takım sayısının yarışım geçmemek üzere, Karşılaşma imtihanı kurulu tarafından belirlenen sayıda yedek Namzet belirlenebilir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

5) Aşikâr bir tahsil kısmının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması yahut kâfi müracaatın bulunmaması nedeniyle boş kalan kontenj anlar, İmtihan Kurulunun Müsait görüşü ile Öbür bir tahsil kolundan imtihana katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki muvaffakiyet sırasına nazaran atanması suretiyle doldurulabilir.

6) İmtihanı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Başkanlık tarafından verilen müddet içerisinde misyona başlamayan yahut başlamayacağım yazılı olarak beyan edenlerin yerine, İmtihan sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer Meydan adaylardan muvaffakiyet sırasına nazaran Nakil yapılabilir.

7) Karşılaşma imtihanını kazananların uzman yardımcılığı takımlarına atanmaları vc adaylıklarına ait süreçler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TİKA Uzmanlığı Yönetmeliği kararlarına nazaran yapılır.

8) İmtihanı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için Nakil süreçlerinin yapılmasına ait olarak tebligatta yahut ilanda belirtilen mühlet içinde, istenilen dokümanlarla Bir arada TİKA İşçi ve Dayanak Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Müracaat etmeleri gerekir.

9) Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen yahut ilan edilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde Müracaat etmeyenlerin Nakil süreçleri yapılmaz.

10) Başvurusu kabul edilip isimleri Karşılaşma imtihanına katılabilecekler ortasında yer alanlardan, gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

VII. BİLGİ ALMA

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İşçi ve Takviye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0(312) 939 7070 -72 -74 – 75 numaralı telefonları aranarak, 0(312) 939 75 15 no’lu faks ve/veya sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.

16181/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir