Yayınlanan iki yeni kararda ‘görevden almada idarenin takdir hakkı’ açıkça vurgulandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Mar 22, 2023 Yorum Yok

Danıştay 2. Dairesi, yeni tarihli iki kararında belediyelerde belediye liderlerinin daire liderlerini vazifeden alma konusundaki takdir hakkına vurgu yaparak süreçleri hukuka Müsait buldu8.

Belediyelerde daire lideri kimdir?

Daire başkanlığı takımının üst seviye takım olduğu, üst seviye halk yöneticilerinin, halk Kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve siyasetlerini saptayan, bu plan ve siyasetlerdeki maksatları gerçekleştirmek için Gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu şahısların Buyruk ve direktifleri istikametinde uygulamayı yapan yahut onlara Yardımcı olan bireylerdir.

Tekrar seçilme korkusu olan belediye liderinin takdir hakkı gözetilmelidir

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda Nakil yapma ve vazifeden alma konusunda yönetimlere tanınan takdir yetkisinin bu Cin takımlar için daha geniş olduğunun kabul edilmesinin, bu vazifelerden Öbür misyonlara atanmaya ait süreçlerin kazanılmış hakları yahut genel olarak hukuk güvenliği prensibini ihlal eden bir tarafı bulunmadığı üzere belediye liderlerinin vazifelerini halk vazifelisi olarak yürütmesine rağmen vazifelerinin seçim mühleti ile hudutlu bulunduğu, yürütülen misyonun devamı için seçimlerde tekrar başarılı olunması mecburidir.

Takdir hakkının halk faydası ve hizmet gerekleri göz arkası edilerek kullanıldığının kanıtlanması gerekir

Yönetsel önderlerin var durum tahlillerinin yapıldığı ve davacının genel liderlik kriterleri puanının ortalamanın altında olduğunun belirtildiği, öte yandan yönetimin takdir yetkisini dava konusu sürecin tesisi sırasında halk faydası ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullandığına dair evrakta rastgele bir bilgi ya da doküman de bulunmamaktadır

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
temel No : 2022/2246
Karar No : 2022/4323

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ : Av. .

KARŞI taraf (DAVALI) : . Büyükşehir Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : .Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince verilen .günlü, E:., K: . sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem:

Dava; . Büyükşehir Belediye Başkanlığında zabıta daire lideri olarak misyon yapan davacının, daire başkanlığı misyonundan alınarak Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı buyruğuna şube müdürü olarak atanmasına ait .günlü, . sayılı sürecin iptali, süreç nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Uyuşmazlık Hakkında Verilen Kararlar:

. idare Mahkemesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; daire başkanlığı takımının üst seviye takım olduğu, üst seviye halk yöneticilerinin, halk Kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve siyasetlerini saptayan, bu plan ve siyasetlerdeki gayeleri gerçekleştirmek için Gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu bireylerin Buyruk ve direktifleri tarafında uygulamayı yapan yahut onlara Yardımcı olan bireyler oldukları, ayrıyeten, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda Nakil yapma ve vazifeden alma konusunda yönetimlere tanınan takdir yetkisinin bu Cin takımlar için daha geniş olduğunun kabul edilmesinin, bu vazifelerden Öbür vazifelere atanmaya ait süreçlerin kazanılmış hakları yahut genel olarak hukuk güvenliği prensibini ihlal eden bir tarafı bulunmadığı üzere belediye liderlerinin vazifelerini halk vazifelisi olarak yürütmesine rağmen vazifelerinin seçim müddeti ile hudutlu bulunduğu, yürütülen vazifenin devamı için seçimlerde tekrar başarılı olunmasının Mecbur olduğu, seçilmiş halk çalışanı olan belediye liderlerinin, Nakil suretiyle vazife yapan halk işçisinin vazifelerinin gereği üzere ve başarılı bir biçimde yürütülememesi halinde doğacak müeyyidelerin yanında bir de seçilememek suretiyle bu vazifesinin sona ermesi sonucuyla karşılaşacağından, vazife yapacağı çalışanı seçme ve Nakil hakkı ile yetkide paralellik unsuru mucibince misyondan alma hakkı bulunduğunun kabulü gerektiği, gerçekten savunma dilekçesinde de yönetimsel önderlerin var durum tahlillerinin yapıldığı ve davacının genel liderlik kriterleri puanının ortalamanın altında olduğunun belirtildiği, öte yandan yönetimin takdir yetkisini dava konusu sürecin tesisi sırasında halk faydası ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullandığına dair belgede rastgele bir bilgi ya da evrak de bulunmadığı konuları Birlikte değerlendirildiğinde, . Büyükşehir Belediye Başkanlığında zabıta daire başkanlığı vazifesini yürüten davacının, daire başkanlığı misyonundan alınarak Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı buyruğuna 1. dereceli şube müdürü olarak kazanılmış hak ve aylık derecesiyle atanması yolunda tesis edilen . günlü, . sayılı süreçte hukuka, halk faydasına ve hizmet gereklerine terslik bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Anılan karara karşı yapılan istinaf müracaatının kabulü ile Mahkeme kararının kaldırılarak dava konusu sürecin iptali ve davacının özlük haklarının iadesine ait . Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararı, Danıştay İkinci Dairesinin 23/02/2022 günlü, E:2021/14419, K:2022/726 sayılı kararı ile bozulmuştur.

Danıştay İkinci Dairesinin anılan bozma kararına uyularak .Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince verilen temyize bahis kararla; istinaf müracaatına mevzu mahkeme kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 45. hususunda düzenlenen kararın kaldırılması sebeplerinin bulunmadığı gerekçesiyle davacının istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davacı tarafından, Danıştay İkinci Dairesinin içtihada muhalif bir formda iptal kararını bozduğu, davalı yönetimin bütün misyondan almalarda birebir saikle devinim etmesi nedeniyle işbu davada da Bölge idare Mahkemesince verilen iptal kararının onanması gerekirken aksi tarafta karar verilmesinin hukuka terslik teşkil ettiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile Bölge idare Mahkemesi kararının münasebeti değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME :

Bölge idare mahkemelerinin en son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 49. unsurunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. unsurunun 1. fıkrasında; “Kurumlara misyon ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memuru bulundukları takım derecelerine eşit yahut 68. husustaki asıllar çerçevesinde daha üst, Kuruluş içinde tıpkı yahut Öbür yerlerdeki öbür takımlara naklen atayabilirler.” kararına yer verilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Personel istihdamı” başlıklı 22. unsurunun 1. fıkrasında; “Büyükşehir belediyesi çalışanı büyükşehir belediye lideri tarafından atanır. İşçiden müdür ve üstü unvanlı olanlar birinci toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.” kararı düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen kararlar ile memurların atanmaları konusunda yönetime tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, halk faydası ve hizmet gerekleriyle sonlu olduğu ve bu açıdan yargı kontrolüne tabi bulunduğu idare Hukukunun bilinen prensiplerindendir.

Buna karşılık, kelamı edilen takdir yetkisinin, fakat halk faydası ve hizmet gerekleri göz arkası edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, kelamı edilen bu durumun dava konusu idari sürecin neden ve Gaye istikametlerinden hukuka karşıtlığı nedeniyle iptalini gerektireceği konusunun yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunduğunu da vurgulamak gerekir.

Uyuşmazlık konusu olayda; dava belgesine sunulan bilgi ve dokümanların değerlendirilmesinden, yönetimin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisinin halk faydası ve hizmet gereklerine ters kullanıldığına dair rastgele bir bilgi ve evrakın bulunmadığı; dava konusu sürecin, davacının geçmiş hizmetleri ve vazifenin niteliği göz önünde bulundurularak, hizmetin daha faal ve verimli bir formda yürütülmesini sağlamak gayesiyle halk faydası ile hizmet gereklerine Müsait olarak tesis edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, açıklanan nedenle dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı münasebetine dayanılarak karar kurulması gerekirken, kararda; “daire başkanlığı takımının da üst seviye takım olduğunun kabulüyle, bu takımlara ait olarak davalı yönetimin Nakil ve misyondan alma konusunda takdir yetkisinin daha geniş olduğu…” değerlendirmesine yer verilmiş olmasında hukuksal isabet bulunmamakta ise de; bu konu temyizen incelenmekte olan kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın üstte belirtilen münasebetle ONANMASINA,
3. Temyiz masraflarının istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanun’un 7035 sayılı kanun ile değişik 50. unsuru uyarınca, bu onama kararının taraflara bildirisini ve bir örneğinin de .Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen evrakın . idare Mahkemesine gönderilmesine, 20/09/2022 tarihinde oybirliğiyle Kesin olarak karar verildi.

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
temel No: 2022/767
Karar No: 2022/4170

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI taraf (DAVALI) : . genel Müdürlüğü
VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Davalı idare bünyesinde Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Lideri olarak misyon yapan davacı, tıpkı üniteye uzman olarak atanmasına ait . günlü, . sayılı sürecin iptali ile süreç nedeniyle mahrum kaldığı nakdî haklarının yasal faizi ile Birlikte ödenmesine, özlük haklarının iadesine karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

… idare Mahkemesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; daire başkanlığı takımının üst seviye takım olduğu, üst seviye halk yöneticilerinin, halk Kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve siyasetlerini saptayan, bu plan ve siyasetlerdeki maksatları gerçekleştirmek için Gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu şahısların Buyruk ve direktifleri istikametinde uygulamayı yapan yahut onlara Yardımcı olan şahıslar oldukları; ayrıyeten, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Nakil yapma ve misyondan alma konusunda yönetime tanınan takdir yetkisinin bu Cin takımlar için daha geniş olduğunun kabulü ile bu misyonlardan Öbür vazifelere atanmaya ait süreçlerin kazanılmış hakları yahut genel olarak hukuk güvenliği prensibini ihlal eden bir tarafının bulunmadığı konuları Birlikte değerlendirildiğinde, daire başkanlığı vazifesini yürüten davacının, bu misyonundan alınarak 1. derece uzman takımına atanmasına yönelik olarak tesis edilen dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen temyize bahis kararla; istinaf müracaatına bahis mahkeme kararında hukuka terslik bulunmadı belirtilerek istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ: Davacı tarafından, dava konusu sürecin yetki, hal, Sebep ögeleri tarafından hukuka ters olduğu, meslek ve liyakat unsurlarının gözetilmediği, Fazla sayıda başarılı projede misyon yaptığı, misyonunu gereği üzere yerine getirmediğine ait bir argümanın bulunmadığı, Yönetimin sahip olduğu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN YANITI: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİYETİ:

Temyiz isteminin reddi ile Bölge idare Mahkemesi kararının münasebetinin değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin en son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. unsurunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. unsurunun 1. fıkrasında; “Kurumlar misyon ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları takım derecelerine eşit yahut 68. unsurdaki temeller çerçevesinde daha üst, Kuruluş içinde tıpkı yahut Öbür yerlerdeki öteki takımlara naklen atayabilirler.” kararına yer verilmiştir.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğü kurum ve Misyonları Hakkında Kanun’un “Teşkilat ve personel” başlıklı 12. unsurunun 2. fıkrasında; “Daire liderleri Teftiş ve Denetim Heyeti Lideri ve 1 inci Hukuk Müşaviri genel Müdürün teklifi, Yönetim konseyinin kararı ve İstanbul Aka kent Belediye Liderinin onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire reis yardımcıları ve tabipler genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Heyeti kararı ile, İSKİ’nin öteki işçisi genel Müdür tarafından atanır.” kararı düzenlenmiş; anılan Kanun’un ek 5. unsurunda de, bu kanun kararlarının öteki büyükşehir belediyelerinde de uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen kararlar ile memurların atanmaları konusunda yönetime tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, halk faydası ve hizmet gerekleriyle hudutlu olduğu ve bu açıdan yargı kontrolüne tabi bulunduğu idare Hukukunun bilinen prensiplerindendir.

Buna karşılık, kelamı edilen takdir yetkisinin, lakin halk faydası ve hizmet gerekleri göz arkası edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, kelamı edilen bu durumun dava konusu idari sürecin neden ve Gaye taraflarından hukuka karşıtlığı nedeniyle iptalini gerektireceği konusunun yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunduğunu da vurgulamak gerekir.

Uyuşmazlık konusu olayda; dava belgesine sunulan bilgi ve dokümanların değerlendirilmesinden, yönetimin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisinin halk faydası ve hizmet gereklerine karşıt kullanıldığına dair rastgele bir bilgi ve evrakın bulunmadığı, dava konusu sürecin, davacının geçmiş hizmetleri ve misyonun niteliği göz önünde bulundurularak, hizmetin daha aktif ve verimli bir halde yürütülmesini sağlamak gayesiyle halk faydası ile hizmet gereklerine Müsait olarak tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı münasebetine dayanılarak karar kurulması gerekirken; Mahkeme kararında “daire başkanlığı takımının üst seviye takım olduğu, üst seviye halk yöneticilerinin, halk Kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve siyasetlerini saptayan, bu plan ve siyasetlerdeki maksatları gerçekleştirmek için Gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu şahısların Buyruk ve direktifleri istikametinde uygulamayı yapan yahut onlara Yardımcı olan bireyler oldukları; ayrıyeten, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Nakil yapma ve vazifeden alma konusunda yönetime tanınan takdir yetkisinin bu Cin takımlar için daha geniş olduğunun kabulü …” değerlendirmesine yer verilmiş olmasında hukuksal isabet bulunmamakta ise de; davanın reddi yolunda verilen kararda yer verilen öbür münasebetin hukuka Müsait bulunması karşısında, bu konu, temyize husus İdari Dava Dairesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın üstte belirtilen münasebetle ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanun’un 7035 sayılı kanun ile değişik 50. unsuru uyarınca, bu onama kararının taraflara bildirimini ve bir örneğinin de . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen evrakın … idare Mahkemesine gönderilmesine, 14/09/2022 tarihinde oybirliğiyle Kesin olarak karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir