Bylock içeriğinde yer alan bir cümle ‘irtibatı’ ortaya koydu

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 09, 2022 Yorum Yok

Son yayınlanan bir kararda, bylock içeriğinde yer Meydan bir Tümce yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatını ortaya koyan bir Faktör olarak değerlendirilmiştir.

“…o civardaki arkadaşlar nasıl, kimler Mevcut yakında”

ID numaralı yargı mensubu olarak misyon yapmış olan . isimli kullanıcının “.de. var. R. hanim var” halinde yanıt vermiş,

Davacının Laf konusu ileti tarihinde Nazimiye Hakimi olarak misyon yaptığı, birebir bildiride ismi geçen R. isimli kişinin ise meslekte kalmasının Müsait olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen R.Ş.D. isimli eski yargı mensubu olduğunun görülmüş,

Söz konusu ByLock yazışma içeriklerinde yer Meydan “o civardaki arkadaşlar nasıl, kimler Mevcut yakında” iletisi ile örgüte üyeliği, irtibatı yahut iltisakı bulunan yargı mensuplarının öğrenilmek istenilmiştir.

Bu ileti doğrultusunda bildirisi yanıtlayan öbür kullanıcı tarafından davacı ile Bir arada FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının Müsait olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen eski bir yargı mensubunun isminin verildiği dikkate alınmıştır.

Söz konusu ByLock konuşma içeriklerinin, davacının FETÖ ile iltisak ve irtibatını ortaya koyan bir Faktör olarak değerlendirilmiştir.

Bu münasebet ile davayı reddeden 5. Daire kararı İDDK tarafından onanmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/305

Karar No: 2022/154

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI taraf (DAVALI) :. Kurulu

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Beşinci Dairesinin 25/06/2020 tarih ve E:2017/1225, K:2020/2741 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacının, 667 sayılı Harika Vaziyet Kapsamında Alınan Önlemlere Ait kanun Kararında Kararname’nin 3/1. unsuru uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının Müsait olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ait Yargıçlar ve Savcılar Heyeti genel Heyetinin .tarih ve .sayılı kararı ile bu karara karşı yapılan yine inceleme talebinin reddine ait .tarih ve .sayılı kararının iptali ve bu kararlar nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve mali haklarının yasal faiziyle Birlikte iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 25/06/2020 tarih ve E:2017/1225, K:2020/2741 kararıyla;

Davalı yönetimin yola ait argümanlarının yerinde, davacının Anayasa’ya karşıtlık tezinin ise Önemli görülmediği,

“Maddi Hadise ve Türel Süreç” ile “İlgili Mevzuat”a yer verilmiş; “Yargılamada İzlenen Tarz ve Süreç”, “FETÖ’ye Ait Tespit ve Değerlendirmeler”, “Demokratik Anayasal Nizama Sadakat Yükümlülüğü”, “Dava Konusu Edilen Kararın Türel Niteliği” başlıkları altında genel; “Kişiselleştirme ve Kanıtların Değerlendirilmesi” başlığı altında hem genel hem de davacıya Özel değerlendirmelerde bulunularak,

Davacı Tarafından Yapılan Değerlendirmede;

Davacının, ceza yargılaması sonucunda .. Ağır Ceza Mahkemesinin .tarih ve E:., K:.sayılı kararı ile silahlı terör örgütüne üyelik cürmünden 6 Yıl 3 ay mahpus cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, anılan karara karşı yapılan istinaf müracaatının .Bölge idare Mahkemesi .Ceza Dairesinin .tarih ve E:., K:.sayılı kararı ile reddedildiği, Dairelerinin karar verdiği tarih prestijiyle UYAP ortamında yapılan inceleme sonucu anılan mahkumiyet kararının kesinleşmediğinin görüldüğü,

ByLock kanıtı tarafından, davacı hakkında düzenlenen “ByLock Tespit Tutanağı”ndan, davacı tarafından. GSM numarasından, .IMEI numaralı aygıtla ByLock uygulamasının yüklendiğinin anlaşıldığı, öte yandan davalı idarece belgeye sunulan. ID numaralı, kullanıcı ismi ‘Akif09’ olan ByLock kullanıcısına ilişkin ByLock Tespit ve Kıymetlendirme Tutanağında yer Meydan yazışma içeriklerinin incelenmesinden; .ID numaralı ByLock kullanıcısı tarafından. ID numaralı ByLock kullanıcısına 12/01/2016 tarihinde saat 18:58:13’te gönderilen iletide, “…o civardaki arkadaşlar nasıl, kimler Mevcut yakında” sorusu üzerine, .ID numaralı yargı mensubu olarak vazife yapmış olan S.Ç. isimli kullanıcının “.de. var. R. hanim var” halinde karşılık verdiği, davacının Laf konusu ileti tarihinde Nazimiye Hakimi olarak vazife yaptığı, tıpkı bildiride ismi geçen R. isimli kişinin ise Yargıçlar ve Savcılar Şurası genel Heyetinin. tarih ve .sayılı kararı ile FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının Müsait olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen R.Ş.D. isimli eski yargı mensubu olduğunun görüldüğü, Laf konusu ByLock yazışma içeriklerinde yer Meydan “o civardaki arkadaşlar nasıl, kimler Mevcut yakında” bildirisi ile örgüte üyeliği, irtibatı yahut iltisakı bulunan yargı mensuplarının öğrenilmek istenildiği, bu ileti doğrultusunda iletisi yanıtlayan öbür kullanıcı tarafından davacı ile Bir arada FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının Müsait olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen eski bir yargı mensubunun isminin verildiği dikkate alındığında, Laf konusu ByLock konuşma içeriklerinin, davacının FETÖ ile iltisak ve irtibatını ortaya koyan bir Faktör olarak değerlendirildiği,

Davacı hakkındaki Şahit beyanları istikametinden, Şahit tabirlerinin kıymetlendirilmesi sonucunda, davacının FETÖ ile süregelen bir bağ içerisinde olduğu sonucuna varıldığı,

Dava belgesinde bulunan bilgi ve evraklar ile kararda yer verilen açıklamalar bir Tüm olarak değerlendirildiğinde; davacının, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu ve bu nedenle demokratik anayasal sisteme sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, dava konusu kararla Özel hayatına hürmet hakkına yapılan müdahalenin AİHS ve Anayasa manasında durumun gerektirdiği ölçüde bir Tedbir niteliğinde olduğu anlaşıldığından dava konusu kararda hukuka karşıtlık görülmediği,

Dava konusu kararda hukuka karşıtlık görülmediğinden davacının bu kararlar nedeniyle mahrum kaldığı maddi ve özlük haklarının yasal faiziyle Bir arada iadesine karar verilmesine yönelik isteminin de reddi gerektiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davacı tarafından, davalı idarece yasal mühleti geçtikten sonra belgeye sunulan savunma dilekçelerinde yer Meydan konuların kararda münasebet olarak kullanıldığı, savunmaların müddetinde verilmediği konusunun temyiz incelemesi yapılırken dikkate alınarak kıymetlendirilmesi gerektiği, davalı idarece mühlet kurallarına uyulmadan evraka CD ve evrak sunulmasının yönteme alışılmamış olduğu, davalı idarece belgeye sunulan CD ile kendisine gönderilen CD’nin birebir olmadığı, karara münasebet yapılan Şahit beyanlarının hukuken geçerliliğinin bulunmadığı, 667 sayılı KHK’nın otuz gün içinde TBMM’de onaylanmaması nedeniyle anılan KHK’ya dayanılarak tesis edilen dava konusu sürecin hukuka ters hale geldiği, Anayasa, 2802 ve 6087 sayılı Kanun’lara açıkça ters olan dava konusu meslekten çıkarma kararı ile bir daha halk misyonunda çalışamamanın yanında, avukatlık, Uzaklık buluculuk, noterlik üzere pek Fazla mesleği yapması da engellenerek adeta sivil mevte mahkum edildiği, meslekten çıkarma kararının alındığı tarih prestijiyle ne karar içeriklerinde ne de evrakta hakkında hiçbir somut argüman ve tespit bulunmadığı; karar verdikten ve kesinleştirdikten sonra kanıtların toplanması, yolu süreçlerin ikmalinin türel olmadığı ve adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde olduğu;

hakkında somut bir argüman ve tespit olmadan, savunma hakkı, lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesine alışılmamış biçimde tesis edilen sürecin açıkça hukuka karşıt olduğu, ByLock kullanıcısı olduğu argümanının tüzel destekten mahrum olduğu, MİT tarafından yalnızca istihbarat faaliyetleri kapsamında elde edilen ve kusurlu tespitler içeren bu bilgilerin mahkemelerce kanıt olarak kullanılamayacağı, karar münasebetinde yer Meydan Şahit beyanlarının soyut, iddiaya dayalı ve dedikodu niteliğindeki tabirler olduğu, kendisine savunma hakkı tanınmayan Laf konusu Şahit beyanlarının karara temel alınamayacağı, davanın reddi yolundaki temyize bahis kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın metot ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin sonuncu kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. hususunda yer alan;

“a) misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka ters karar verilmesi,

c) Yordam kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte kusur yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar metot ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen tezler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan; davacı tarafından temyiz dilekçesinde, davalı idarece evraka sunulan savunma dilekçelerinin yasal karşılık mühletleri dışında verildiği ileri sürülmüş ise de, evrakın incelenmesinden savunma dilekçelerinin müddetinde verildiği anlaşılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait Danıştay Beşinci Dairesinin temyize husus 25/06/2020 tarih ve E:2017/1225, K:2020/2741 sayılı kararının ONANMASINA,

3. İsimli yardım kararından Dolayı ertelenmiş olan temyiz etabına ait yargılama sarfiyatının, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 339. hususunun 1. fıkrası uyarınca davacıdan tahsili için Dairesince müzekkere yazılmasına,

4. Kesin olarak, 26/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir