Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 09, 2022 Yorum Yok

6000 sayılı Kanun’un 26. hususu ile memuriyet hakkı getirilmişti.

Söz konusu kanun ile 45 yaşına kadar misyon yapan uzman erbaşlar MSB bünyesine Devlet memuru olarak atanmaları Muhtemel bulunmaktaydı. Bilahare uzman erbaşların özlü haklarında yapılan iyileştirmeler sonrasında bu karar kaldırılmıştır.

İlk derece mahkemesi; Emsal intibakı yapılmalı

08/09/1992 tarihinde ortaokuldan mezun olan davacının emsalinin 31/07/1999 tarihinde dört yıllık üniversiteyi bitiren şahıs olduğu, lisans mezunlarının mesleğe 9. derecenin 1. kademesinden başladığı dikkate alındığında, 31/07/1999 tarihinde 9. derecenin 1. kademesinde misyona başlayan kişinin, 31/07/2013 tarihi prestijiyle (14 yılda 4 derece, 2 kademe alacağı) 5. derecenin 3. kademesine ilerlemesi, 5289 sayılı Memurlar ve öteki halk Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında kanun uyarınca bir derece alarak 4. derecenin 3. kademesine ilerlemesi ve nihayet olarak 1 yıl, 6 ay askerlik müddetinin de eklenmesiyle kazanılmış hak aylığına temel intibakının 3. derecenin 1. kademesi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Danıştay 12. Dairesi bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/5662

Karar No: 2022/2395

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN TARAFLAR:

1- (DAVACI) : …

VEKİLİ: Av. …

2- (DAVALI) : … Bakanlığı – ANKARA

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri…

İSTEMİN KONUSU:

… idare Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı kararının taraflarca aleyhe olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak vazife yapmakta iken, ıslak sonu nedeniyle mukavelesi sona eren ve 6000 sayılı Kanun’un 26. hususu ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na eklenen düzenleme uyarınca, Devlet memuru olarak istihdam edilmesi sonucunda Aksaz Deniz Üs Komutanlığına data hazırlama Denetim işletmeni olarak ataması yapılan davacının, maaş ve müktesep terfi istikametinden derece ve kademesinin yanlış hesaplandığından bahisle, Noksan yapılan intibak sürecinin iptali, özlük haklarında oluşan mağduriyetin giderilmesi ve mahrum kaldığı mali hakların yasal faiziyle Birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… idare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/06/2019 tarih ve E:2018/6173, K:2019/5297 sayılı bozma kararına uyularak;

08/09/1992 tarihinde ortaokuldan mezun olan davacının emsalinin 31/07/1999 tarihinde dört yıllık üniversiteyi bitiren şahıs olduğu, lisans mezunlarının mesleğe 9. derecenin 1. kademesinden başladığı dikkate alındığında, 31/07/1999 tarihinde 9. derecenin 1. kademesinde vazifeye başlayan kişinin, 31/07/2013 tarihi prestijiyle (14 yılda 4 derece, 2 kademe alacağı) 5. derecenin 3. kademesine ilerlemesi, 5289 sayılı Memurlar ve öbür halk Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında kanun uyarınca bir derece alarak 4. derecenin 3. kademesine ilerlemesi ve nihayet olarak 1 yıl, 6 ay askerlik müddetinin de eklenmesiyle kazanılmış hak aylığına temel intibakının 3. derecenin 1. kademesi olarak belirlenmesi gerektiğinin anlaşıldığı; lakin, davalı idarece davacının askerlik mühletinin dikkate alınmaması nedeniyle yanlış hesaplama yapıldığının görüldüğü, bu durumda, davalı idarece davacının kazanılmış hak aylığına temel intibakının kusurlu olarak yapıldığı Aleni olup, emekliliğe temel hak aylığının da bu doğrultuda yine hesaplanması gerektiğinden, intibak sürecinin hukuka karşıt olduğu gerekçesiyle, dava konusu intibak sürecinin iptaline, mahrum kalınan mali hakların dava tarihi olan 01/08/2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile Birlikte davacıya ödenmesi talebinin kabulüne karar verilmiştir.

TARAFLARIN SAVLARININ ÖZETİ:

1- Davacı tarafından; 3269 sayılı Kanun’un 5. hususunda, ıslak hududu nedeniyle misyonlarından ayrılarak, memur olarak istihdam edilenlerin intibaklarının ne formda yapılacağının düzenlendiği, bu durumda olanlar hakkında, 657 sayılı Kanun’un intibaka ait kararlarının uygulanamayacağı, lisans mezuniyetinin dikkate alınarak; uzman erbaşlık hizmeti, askerlik mühleti ve 5289 sayılı kanun uyarınca verilen 1 derecenin de ilavesiyle 1. derecenin 2. kademesine intibak sürecinin yapılması gerektiği ileri sürülmektedir.

2- Davalı yönetim tarafından; davacının uzman erbaşlıkta geçen hizmet müddetlerinin 5289 sayılı kanun kararları dikkate alınmak suretiyle, tahsil durumlarına nazaran yükselebileceği tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık ve derecesinin tespitinde değerlendirildiği, yapılan tahsil değişikliği intibakının, 142 seri numaralı Devlet Memurları genel Bildirisinde yer Meydan bitirilen birebir üst tahsili, tahsile Ara vermeden devam ederek olağan müddetinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması suretiyle belirlenen derece ve kademenin ise hiçbir biçimde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmamasına ait esas doğrultusunda yapıldığı, davacı hakkında tesis edilen süreçte rastgele bir hukuka karşıtlık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMASININ ÖZETİ:

Davalı yönetim tarafından; istemin reddi gerektiği savunulmuş olup, davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz istemlerinin reddi ile adap ve yasaya Müsait olan idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. unsurunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar yordam ve hukuka Müsait olup, taraflarca ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Tarafların temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu intibak sürecinin üstte özetlenen münasebetle iptali, mahrum kalınan nakdî hakların dava tarihi olan 01/08/2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile Bir arada davacıya ödenmesi talebinin kabulü yolundaki … idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize mevzu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

4. Belgenin anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere 26/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir