Tag

İlişkin

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, ulusal Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. unsurunun 2. fıkrası ile bu husus kapsamında davacı hakkında tesis edilen “beş Yıl müddet ile hiçbir taslak ders kitabı yahut eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına” ait sürecin iptali istemine ait davada nihayet noktayı koydu.