Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 08, 2022 Yorum Yok

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, ulusal Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği’nin kimi unsurlarının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı. İstemi reddeden Danıştay 12. Dairesinin kararı onandı.

Sendika tarafından, 30/03/2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği’nin;

5. unsurunun 2. fıkrasının (b) bendinde yer Meydan “Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlik müddeti dolmamış KPSS’den, Karşılaşma imtihanı duyurusunda belirtilen puan çeşitlerine nazaran taban puanı almış olmak” ibaresinin,

(ç) bendinde yer Meydan “Sınav tarihi prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak” ibaresinin

6. unsurunun 1. fıkrasında yer Meydan “Yarışma imtihanı, yazılı ve kelamlı yahut sadece kelamlı imtihandan oluşur.” ibaresinin iptali istenilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi bu istemi aşağıdaki münasebetlerle reddetmiştir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41. unsurunun 3. fıkrasında yer alan, uzman yardımcılarının mesleğe Özel Karşılaşma imtihanı ile alınacağı ve uzman yardımcılığı giriş imtihanının merkezi İmtihan sonuçlarına nazaran; yazılı ve kelamlı İmtihan yahut sırf kelamlı imtihandan oluşacağı tarafındaki karara Müsait olarak hazırlanan dava konusu Yönetmelik ve rehber kararlarında üst normlara ve hukuka karşıtlık bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/1822

Karar No: 2022/206

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …Sendikası (…-Sen)

VEKİLİ: Av. …

KARŞI taraf (DAVALI) : …Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri…

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

30/03/2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 5. hususunun 2. fıkrasının (b) bendinde yer Meydan “Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlik mühleti dolmamış KPSS’den, Karşılaşma imtihanı duyurusunda belirtilen puan çeşitlerine nazaran taban puanı almış olmak” ibaresinin, (ç) bendinde yer Meydan “Sınav tarihi prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak” ibaresinin ve 6. hususunun 1. fıkrasında yer Meydan “Yarışma imtihanı, yazılı ve kelamlı yahut sadece kelamlı imtihandan oluşur.” ibaresinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararıyla;

Anayasa’nın 124. hususu, 652 sayılı ulusal Eğitim Bakanlığının Örgüt ve Misyonları Hakkında kanun Kararında Kararname’nin 40. unsuru, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41. unsurunun 3. fıkrası, halk Misyonlarına Birinci sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik’in 14. unsuru, 30/03/2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 4. hususunun 1. fıkrasının (h) bendi, 5. unsurunun 2. fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile 6. hususunun 1. fıkrasında yer Meydan kurallar aktarılarak,

Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk tertibinde alt seviyedeki normların, desteğini üst seviyedeki normlardan aldığının kuşkusuz olduğu, normlar hiyerarşisinin en üstünde kozmik hukuk unsurları ve Anayasa’nın bulunduğu, daha sonra gelen kanunların desteğini Anayasa’dan, yönetmeliklerin ise desteğini kanunlardan aldığı, bir normun kendisinden daha üst pozisyonda bulunan ve desteğini oluşturan bir norma ters yahut bunu değiştirici nitelikte bir karar getirmesinin Muhtemel olmadığı, gerçekten Anayasa’nın 124. unsurunun de “Başbakanlık, bakanlıklar ve halk tüzelkişileri, kendi misyon alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara muhalif olmamak kaidesiyle, yönetmelikler çıkarabilirler.” halindeki kararıyla bunu Anlatım ettiği,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41. hususunun 3. fıkrasında yer alan, uzman yardımcılarının mesleğe Özel Karşılaşma imtihanı ile alınacağı ve uzman yardımcılığı giriş imtihanının merkezi İmtihan sonuçlarına nazaran; yazılı ve kelamlı İmtihan yahut sırf kelamlı imtihandan oluşacağı istikametindeki karara Müsait olarak hazırlanan dava konusu Yönetmelik ve rehber kararlarında üst normlara ve hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle,

davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davacı tarafından, dava konusu Yönetmeliğin desteği olan 652 sayılı ulusal Eğitim Bakanlığının Örgüt ve Vazifeleri Hakkında kanun Kararında Kararname’nin 40. hususunda uzman yardımcılığına atanabilmek için aranılan koşulların sayıldığı, bu kurallar ortasında KPSS puanının gerekliliğinden Laf edilmediği, öğretmenliğe atanabilmek için kırk ıslak kuralı aranırken, uzman yardımcılığına atanabilmek için otuz beş ıslak koşulu aranmasının hangi münasebete dayandığının anlaşılamadığı, üst hukuk normlarında bu tarafta bir kısıtlama bulunmadığı, Bakanlığa Karşılaşma imtihanının nasıl yapılacağı konusunda sınırsız bir takdir yetkisi verildiği, tüzel Emniyet prensibi gereği adayların İmtihan duyurusu yapılmadan imtihanın halini bilmeleri gerektiği, yalnızca kelamlı imtihandan oluşacak Karşılaşma imtihanının objektifliğinin tartışmalı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin kesin kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. unsurunda yer alan;

“a) vazife ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka muhalif karar verilmesi,

c) Tarz kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar tarz ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen argümanlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait Danıştay Onikinci Dairesinin temyize husus 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 27/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL Nakit İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ Çabucak GÖR!

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir