‘Sözleşme yenilememeye’ ilişkin İDDK’dan önemli karar

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 08, 2022 Yorum Yok

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda uzman olarak misyon yapan davacının 2016 mali hizmet yılı kontratının yenilenmemesine ait davayı karara bağladı. Süreci hukuka Müsait bulan Daire kararı onandı.

2. Daire ‘takdir’ hakkıdır dedi

Bir yıllık mühletle sonlu olarak imzalanan kontratın, müddet bitiminde yenilenmesi konusunda yönetime takdir yetkisi tanındığı, yönetimin bu yetkiyi takım ve muhtaçlık durumu ile işçiye ait Özel durumları kıymetlendirerek kullanabileceği, yönetimin yeni Devre için yine mukavele imzalamaya yargı kararıyla zorlanamayacağı göz önüne alındığında.

Davacı: Kurumun en kıdemli personeliyim

Davacı tarafından, kurumun en kıdemli çalışanı ve yetişmiş bir elaman iken, emek ve mesaisine muhtaçlık olduğuna dair Kuruluş yazısı ve işçi muhtaçlığına Karşın mukavelenin yenilenmemesinin sürecin keyfiyete dayandığı, halk faydasına Müsait olmadığı savunulmuştur.

İDDK ise Daire kararını onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/598

Karar No: 2022/309

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ: Av….

KARŞI taraf (DAVALILAR) : 1- …

VEKİLİ: Av.

2- … Kurumu

VEKİLİ: Av….

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 31/10/2019 tarih ve E:2016/1400, K:2019/5774 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu . Koordinatörlüğünde uzman olarak misyon yapan davacının 2016 mali hizmet yılı mukavelesinin yenilenmemesine ait 30/12/2015 tarih ve 12661 sayılı süreç ve bu sürecin desteğini oluşturan 16/04/2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İşçi Yönetmeliği’nin 21/3. hususunun iptali ile bu süreç nedeniyle mahrum kalınan nakdî hakların yasal faiziyle Birlikte tazmini istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 31/10/2019 tarih ve E:2016/1400, K:2019/5774 sayılı kararıyla;

Anayasa’nın 124 ve 128.; 5648 sayılı tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurum ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 3, 14.; dava konusu Yönetmeliğin 4/1/(k), 7/2 ve 21.; tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İşçi Hizmet Mukavelesi İmzalanmasına Ait Yönerge’nin 6, 7 ve 9. unsur kararlarının dava tarihindeki hallerine yer verildikten sonra,

Anayasa Mahkemesinin 10/03/2011 tarih ve E:2008/54, K:2011/45 sayılı kararında, kontratlı işçinin, Anayasa’nın 128. unsurunda sayılan “memurlar” kapsamında olmadığı, yönetim ile ortasındaki kontratın Özel hukuk mukavelesi olmadığı ve gördüğü hizmetin niteliği gereği Amele de sayılamayacağından, yönetimin, muhtaçlık duyması halinde ve idari hizmet mukavelesi imzalamak suretiyle kontratlı çalışanı istihdam edeceğinin belirtildiği,

Dava konusu yönetmelik kararı istikametinden;

5648 sayılı Kanun’un 14. unsuru uyarınca Kurumda hizmetlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öbür kanunların kontratlı işçi hakkındaki kararlarına bağlı olmaksızın istihdam edilen kontratlı işçi eliyle yürütüldüğü,

Bu çerçevede Kurumda çalışacak işçinin hizmete alınma, görevlendirme, vazifede yükselme ve vazifeden alınma halleri, unvan, çalışma yöntem ve temelleri, sayıları ile mukavele asılları, hak, ödev ve sorumlulukları, nitelikleri, yetiştirilmeleri, disiplin, fiyat, emeklilik ve öteki özlük işlerine ait adap ve asılları belirlenmesi emeliyle yürürlüğe konulan dava konusu Yönetmeliğin 4/1/(k) hususu uyarınca uzman işçi ile imzalanan hizmet kontratı müddetinin bir mali yılı kapsadığı,

Yönetmeliklerin Anayasa, yasa, tüzük ve hukukun genel prensiplerine karşıt kararlar içermemesi ve öngörülen form ve yetki şartlarına uyularak çıkarılması dışında, Laf konusu düzenleme yetkisinin kullanılmasında halk hukuku tarafından rastgele bir Mani bulunmadığı,

Bu durumda, mevzuat kararları Bir arada değerlendirildiğinde, 5018 sayılı Kanun’a ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan Kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan Gerekli Nitelik ve koşulları taşıyanların, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile davalı yönetimde kontratlı olarak istihdam edilebilecekleri, uzman işçi ile bir Yıl için imzalanan hizmet kontratının bu müddetin dolmasıyla bizatihi sona ereceği ve kural olarak işçinin aylıksız müsaadeli sayıldığı takımının bulunduğu vazifesine döneceği, lakin bu noktada Başkanlık makamına mukavelenin yenilenmesi konusunda takdir yetkisi tanın

dığı, bunun dışında kontratın fesh edilmesinin nedenlerine de yönetmelikte ayrıyeten yer verildiği göz önünde bulundurulduğunda, üst normlara ve desteği Kanun’a terslik içermeyen dava konusu yönetmelik unsurunda hukuka karşıtlık bulunmadığı,

Dava konusu ferdi süreç istikametinden;

Hukuka Müsait bulunan Yönetmelik kararı yeterince, bir yıllık mühletle hudutlu olarak imzalanan mukavelenin, mühlet bitiminde yenilenmesi konusunda yönetime takdir yetkisi tanındığı, yönetimin bu yetkiyi takım ve gereksinim durumu ile işçiye ait Özel durumları kıymetlendirerek kullanabileceği, yönetimin yeni Devre için yine mukavele imzalamaya yargı kararıyla zorlanamayacağı göz önüne alındığında, 2015 mali yılının bitmesiyle mukavele mühleti dolan davacının mukavelesinin 2016 mali yılı için yenilenmemesine ait 30/12/2015 tarih ve 12661 sayılı dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davacı tarafından, kurumun en kıdemli işçisi ve nitelikli bir elaman iken, emek ve mesaisine gereksinim olduğuna dair Kurum yazısı ve işçi gereksinimine Karşın kontratın yenilenmemesinin sürecin keyfiyete dayandığını, halk faydasına Müsait olmadığını gösterdiği; kontratın uzatılmaması münasebetinin tarafına bildirilmediği; kontratın yenilenip yenilenmemesi yolundaki takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, sürecin Sebep ve Gaye ögeleri istikametinden hukuka uygunluk kontrolünün yapılabileceğinin kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Cumhurbaşkanlığı tarafından; Daire kararının yöntem ve hukuka Müsait olduğu, haksız ve türel destekten mahrum temyiz talebinin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verilmesi gerektiği,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, davacının, imzalamış olduğu hizmet mukavelesinin 17. hususunda mukavelesinin yenilenmemesi halinde mukavelesinin sona ereceğini, kontratının yenilenmesinin Kurum liderinin takdirinde olduğunu kabul ve taahhüt ettiği, 672 sayılı KHK ile memurluk vazifesinden ihraç edildiği, talebinin haksız ve mesnetsiz olduğu ve argümanlarını ispatlayamadığı; dava konusu Yönetmeliğin 20/01/2021 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin kesin kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususunda yer alan;

“a) vazife ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka ters karar verilmesi,

c) Metot kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar metot ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen argümanlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait Danıştay İkinci Dairesinin temyize mevzu 31/10/2019 tarih ve E:2016/1400, K:2019/5774 sayılı kararının ONANMASINA,

3. İsimli yardım kararından Dolayı ertelenmiş olan temyiz evresine ait yargılama masraflarının, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 339. hususunun 1. fıkrası uyarınca davacıdan tahsili için Dairesince müzekkere yazılmasına,

4. Kesin olarak, 03/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL Nakit İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ Çabucak GÖR!

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir